Popularised article or blog post (E1)

Brahe-keskus kulttuurisen moninaisuuden edistäjänä
List of AuthorsLundqvist Kia, Hartikainen Anita, Vuolaslempi Ilkka

PublisherTurun yliopisto

PlaceTurku, Finland

Publication year2022

JournalTurun yliopiston blogi

Journal acronymyliopistoblogi

Volume number18.10.2022

URLhttps://blogit.utu.fi/utu/2022/10/18/brahea-keskus-kulttuurisen-moninaisuuden-edistajana/


Abstract

Turun yliopiston Brahea-keskuksessa toteutetaan kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä projekteja ulkoisella rahoituksella sekä yliopiston sisäisinä toimintoina. Tarve työlle on kasvanut viime vuosikymmenten aikana ja kasvaa entisestään. Keskus vastaa yliopiston ja yhteiskunnan tarpeeseen tarjota sekä kotoutumista tukevia palveluja että suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan vastaanottavuutta.

Muuttoliikkeet muovaavat tällä hetkellä ihmisten elämää maailmanlaajuisesti. Viime vuosina on käyty vilkasta keskustelua erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien oikeuksista ja siitä, mikä on yhdenvertaista kohtelua esimerkiksi yliopiston kaltaisessa yhteisössä.

Yliopistossa on laadittu muutamia tärkeitä suunnitelmia ja ohjelmia, kuten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä kansainvälisyysohjelma strategiakaudelle 2021–2030 ja saavutettavuusohjelma vuosille 2020–2024. Ohjelmissa ja suunnitelmissa korostuvat yhdenvertaisuuden ja osallisuuden varmistaminen kaikkien yliopistolaisten yhteisenä tehtävänä sekä heikommassa asemassa olevien sosiaalisten oikeuksien tunnustaminen, minkä seurauksena on yhteisön kaikkien jäsenten parempi hyvinvointi. Inkluusion ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen tulee nähdä jatkuvana prosessina, joka edellyttää uuden oppimista ja vanhojen rutiinien uudelleen arvioimista.

Kun puhutaan kulttuurisesta moninaisuudesta tarkoitetaan moninaisuuden olemassaolon tiedostamista. Kaikilla on oikeus näkyä ja olla olemassa muiden ryhmien ja yksilöiden rinnalla. Kyse on yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

Kotouttamisen sijaan kotoutumista

“Voinko ihan oikeasti osallistua koulutukseen, jonka nimi on monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus?”, kysyi eräs osallistuja koulutuksen ensimmäisessä tapaamisessa. Monikulttuurisuus-käsitteeseen liitetään eri merkityksiä ja käsitteen käyttäjä saattaa tahtomattaan asemoitua kuulijan mielessä poliittisesti. Osallistujan pohdinta liittyi siihen, että kulttuurisen moninaisuuden tutkimuksessa käsitteiden kirjo on valtava. Englanninkielisissä kirjoissa ja artikkeleissa eri tutkimustraditiot ja suuntaukset vaihtelevat. Käsitteet ovat usein politisoituneita ja jakavat työntekijöitä, tutkijoita ja yleisöä.

Maahanmuuttotyö kattaa kaiken toiminnan, jossa ollaan tekemisissä maahanmuuton ja kulttuurisen moninaisuuden kanssa. Työ liittyy yhteiskunnalliseen muutokseen, jossa kielet, uskonnot ja kulttuurit elävät rinnakkain. Maahanmuuttotyöhön liittyvä käsitteistö on vielä uutta ja vakiintumatonta, eikä työllä ole pitkää historiaa Suomessa. Osaamisen kehittämisessä käsitteet ovat keskeisessä asemassa. Ne avaavat uusia näkymiä työn arkeen ja lisäävät uudenlaista ymmärrystä lähestymistavan ja työotteen omaksumiseen.

Käsitteistön kääntäminen ja päivittäminen ovat osa maahanmuuttotyötä. Määrätietoisen työskentelyn takaamiseksi on tärkeää, että toimijat ymmärtävät käsitteet samalla tavalla. Tähän tarpeeseen on työ- ja elinkeinoministeriö vastannut julkaisemalla Kotoutumisen sanaston (2021), jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa termistöä. Sanasto suosittaa muun muassa termien kotoutuminen ja kotoutumisen edistäminen käyttämistä kotouttamisen sijasta, joka sisältää ajatuksen kotoutujasta hänen ulkopuoleltaan tulevien kotouttamistoimien kohteena, kun taas termeihin kotoutuminen ja kotoutumisen edistäminen sisältyy myös kotoutujan oma toimijuus.

Kotoutumista edistävä työ Brahea-keskuksessa

Brahea-keskuksessa kotoutumista edistävä toiminta on alkanut jo 1990-luvun alussa. Silloin reagoitiin nopeasti kasvaneisiin kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määriin sekä inkerinsuomalaisten vastaanottoon. Ohjaavia koulutuksia ja asioimistulkkikursseja järjestettiin korkeasti koulutetuille maahanmuuttaneille. 2000-luvulle tultaessa täydennyskoulutusta alettiin järjestää maahanmuuttotyötä tekeville: ensin suomen kielen opettajille ja myöhemmin muille ammattiryhmille.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on syventää ja kehittää maahanmuuttoon, maahanmuuttotyöhön ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää työelämän osaamista. Koulutuksessa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja syvennytään eri teemoihin, kuten liikkuvuus, ihmisoikeudet, kansainvälisyys ja integraatio. Työelämässä tarvitaan yhä enemmän tutkittua tietoa aiheesta. Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutukseen halutaan usein osallistua erityisesti siksi, että halutaan ymmärtää työn kohteena olevia ilmiöitä sekä kuulla minkälaiset toimet ovat vaikuttavia. Osallistujat ovat yleensä tehneet omaa työtään melko pitkään ja heidät nähdään työelämässä asiantuntijoina.

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Brahea-keskuksen yhteinen koulutus on toteutettu neljä kertaa vuosina 2018–2022 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen tuella, ja siihen on osallistunut yli 80 henkilöä. Ensi vuonna alkaa uudistunut maksullinen koulutus, joka on suunnattu kaikille korkeakoulutetuille maahanmuuttotyön tekijöille sekä kulttuurista moninaisuutta työssään kohtaaville asiantuntijoille ja esihenkilölle.

SIMHE osana Talent Boost -ohjelmaa

SIMHE-toiminta (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) alkoi Turun yliopistossa vuonna 2017. Toiminta laajentui merkittävästi, kun OKM kohdensi korkeakoulujen strategiarahoitusta 2021–2024 Talent Boost -toimenpideohjelmaan, jonka osaksi SIMHE-palvelut on kirjattu. Toiminnan kehittämistyössä, ohjaajina ja kouluttajina toimii tällä hetkellä viisi asiantuntijaa.

Aiemmin hankkeissa tehty uraohjaus, työnhakukoulutus ja kieliklinikka sulautettiin osaksi SIMHE-palveluita lokakuussa 2021. Nyt kohderyhmään kuuluvat saavat SIMHEstä nopeasti yksilöllistä ura- ja koulutusohjausta. Brahea-keskuksessa järjestetään ohjauksen lisäksi kurssimuotoista  työnhakuvalmennusta sekä suomen kielen kielitutkintovalmennuksia. Suomen kielen oppiaineessa toimii kieliklinikka, jossa osallistujat voivat opiskella suomea ylemmälle taitotasolle tai kehittää yksilöllisiä valmiuksiaan esimerkiksi suomenkielisen opinnäytetyön tekemisessä.

Koulutusta työvoimapula-aloille

Brahea-keskus järjestää syksyllä 2023 yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen kanssa toista kertaa lukuvuoden mittaisen EU- ja ETA-maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden VARIANTTI – varhaiskasvatuksen opettajien pätevöitymiskoulutuksen. OKL:n Rauman kampus järjestää opintoihin kuuluvat ammatilliset opinnot ja Brahea-keskus suomen kielen ja viestinnän opinnot. Ensimmäisen kierroksen tuloksena todettiin, että työvoimapulasta kärsineellä alalla pätevyyden saaneet opettajat työllistyvät nopeasti.

Kieli- ja kulttuuriopintoja hädänalaisille tutkijoille

Turun yliopisto on osa valtakunnallista Scholars at Risk Finland -verkostoa (SARF). Brahea-keskuksessa pilotoidaan parhaillaan johdantokurssia suomen kieleen ja kulttuuriin Turun yliopistoon palkatuille SAR-tutkijoille. Scholars at Risk on vuonna 1999 perustettu maailmanlaajuinen verkosto, joka suojelee ja tukee hädänalaisia tutkijoita esimerkiksi tarjoamalla väliaikaisia työpaikkoja verkoston korkeakouluissa sekä edistämällä akateemisen vapauden toteutumista.

Inkluusio ja monimuotoisuus korkeakouluissa teemana EU-hankkeissa

Euroopan unionin Erasmus+-ohjelmat rahoittavat kansainvälisiä hankkeita, joissa yhteisenä nimittäjänä on inkluusion ja moninaisuuden lisääminen korkeakouluopetuksessa ja korkeakoulujen työyhteisöissä. Brahea-keskuksessa toteutetaan muun muassa SMILE – Social Meaningful Impact through LLL (Lifelong Learning) universities Europe -hanketta, jossa teeman haasteita tarkastellaan maahanmuuton, akateemisen naisjohtajuuden ja opiskelijoiden matalan sosioekonomisen aseman näkökulmista.

Hankkeessa edistetään osallisuutta edistävää oppimista (inclusive learning) kehittämällä, testaamalla ja tuottamalla välineitä, joiden tavoitteena on parantaa korkeakoulujen mahdollisuuksia toimia inklusiivisesti, monimuotoisuus huomioiden. Näitä välineitä ovat korkeakoulujen henkilöstölle suunnatut jatkuvan oppimisen periaatteen mukaiset koulutukset sekä dialoginen arviointityökalu (Diversity Audit), jonka avulla korkeakoulut voivat arvioida toimintaansa. Turun yliopistossa testataan tätä arviointityökalua talvella 2023.

Tulevaisuus kuuluu kaikille

Turun yliopisto on pyrkinyt strategiatyössään huomioimaan yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin nostettuja kysymyksiä eri opiskelija- ja henkilökuntaryhmien yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tämän tyyppisiä ohjelmia on kritisoitu siitä, että ne jäävät usein ohjelmajulistusten tasolle, eivätkä tuo tarvittavia muutoksia arjen tasolle niin, että todellinen osallisuus toteutuisi. Yhdenvertaisuuden varmistaminen on jatkuva prosessi, jota edistetään esimerkiksi keskusteluin ja henkilöstökoulutuksilla.

Huomioimalla kulttuurinen moninaisuus erilaisissa yhteisöissä saavutetaan tilanne, jossa kaikilla on mahdollisuus kokea osallisuutta ja voida hyvin.

Ajankohtaisia koulutuksia:Lisää aiheesta:
  • Ääniä Braheasta -podcast: Suunnittelija Kia Lundqvist kertoo haastattelussa uudistuvasta monikulttuurisuuden erikoistumiskoulutuksesta sekä kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvien koulutusten ja projektien kehittämisestä Turun yliopiston Brahea-keskuksessa.


Last updated on 2023-12-02 at 12:41