Published development or research report or study (D4)

Vuosiloman pitämisen joustavoittamista koskeva selvitys
List of Authors: Kondelin Antti, Koskinen Seppo

Publisher: Työ- ja elinkeinoministeriö

Publication year: 2022

Title of series: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Number in series: 2022:45

Start page: 1

End page: 111

ISBN: 978-952-327-682-6

eISBN: 978-952-327-682-6

ISSN: 1797-3562

URL: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-682-6


Abstract

Selvityksen tavoitteena oli joustavoittaa lomien käyttöä ja siirtämistä työpaikan vaihtotilanteissa ja erityisesti peräkkäisissä määräaikaisissa työsuhteissa. Selvityksessä vuosiloman antamista koskevien säännösten uudistamistarvetta arvioitiin kuitenkin yleisenä kaikenlaisia työsopimuksia koskevana kysymyksenä. Työmarkkinajärjestöiltä saatujen vastausten perusteella vuosilomalainsäädännön lisäeriyttämisen työsopimuksen laadun mukaan ei saanut kannatusta.

Selvityksessä työmarkkinajärjestöiltä saatujen vastausten perusteella esitetään vain vähäisiä muutoksia vuosiloman antamista koskeviin säännöksiin. Keskeisin uudistusehdotus koskee vuosiloman antamista koskevan sopimisoikeuden laajentamista. Lisäksi esitetään vuosilomalain 5 §:n 2 momentin säännön ulottamista myös vuosiloman antamista koskeviin säännöksiin ja työvoiman vuokraustilanteissa käyttäjäyrityksen sitomista sietämään varsinaisen työnantajan vuosilomapäätöksiä.

Vuosilomapankin tavoitteena olisi turvata työntekijälle palkallinen vapaa seuraavalla lomakaudella uuden työnantajan palveluksessa. Selvityksessä kuvataan toimeksiannon täyttävän vuosilomapankin suunnittelun lähtökohtia sekä sen toimintoja ja liittymiä. Työmarkkinajärjestöjen ja muiden sidosryhmien näkemys oli, että vuosilomapankkijärjestelmästä tulisi kallis ja hallinnollisesti raskas järjestelmä. Vuosilomapankilla olisi useita liittymiä muihin tietojärjestelmiin, jotka vaatisivat paitsi lakimuutoksia myös toiminnallisia muutoksia. Riskinä olisi, että vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää käyttäisi hyvin harva työntekijä. Selvitysmiesten esitys on, ettei vuosilomapankin suunnittelua ja toteutusta ole syytä jatkaa.


Last updated on 2022-28-11 at 16:16