Published development or research report or study (D4)

Nuoret kansalaiset : Tilastollinen tutkimus yhdeksäsluokkalaisten kansalaispätevyydestä
List of Authors: Kestilä-Kekkonen Elina, Tiihonen Aino, Sipinen Josefina, Vadén Salla, Korventausta Miikka, Söderlund Peter, Kestilä Laura, Hannuksela Venla, Borg Sami

Publisher: Oikeusministeriö

Place: Helsinki

Publication year: 2022

Title of series: Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita

Number in series: 2022:11

ISBN: 978-952-400-510-4

eISBN: 978-952-400-526-5

ISSN: 2490-0680

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-526-5


Abstract

Suomalaisten keskimääräinen poliittinen luottamus on Euroopan korkeimpia, mutta heidän arvionsa omista kyvyistään vaikuttaa politiikkaan, eli sisäinen kansalaispätevyys, Euroopan heikoimpia. Sisäinen kansalaispätevyys on eriytynyt aikuisväestössä erityisesti koulutuksen suhteen, ja sen yhteys poliittiseen osallistumiseen on vahva.

Suomen aikuisväestön poliittista käyttäytymistä kartoittavat tutkimukset tunnistavat väestöryhmien väliset erot sisäisessä kansalaispätevyydessä. Ne eivät kuitenkaan kerro missä vaiheessa erot syntyvät. Tietoa tarvitaan siitä, miten sosioekonominen tausta sekä perheen ja koulujen demokratiakasvatus yhdessä tuottavat kansalaisia, joiden kokemukset ymmärtää politiikkaa ja osallistua siihen eroavat toisistaan.

Tämä tutkimus avaa yhdeksäsluokkalaisten nuorten kansalaispätevyyden yhteyttä perhetaustaan, peruskoulun opetuskäytäntöihin ja (tulevaan) poliittiseen osallistumiseen. Tutkimus perustuu kyselytutkimusaineistoon (n=5272), joka kerättiin vuonna 2021 yhteensä 37 kunnassa ja 80 koulussa. Näistä kouluista 17 antaa ruotsinkielistä opetusta, eli aineistossa on yliotos ruotsinkielisessä opetuksessa olevia nuoria (n=1106). Vastaajamäärät on suhteutettu kieliryhmien todellisiin osuuksiin analysoitaessa koko aineistoa.

Tämä on akateeminen tutkimus. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta oikeusministeriön näkemystä.


Last updated on 2022-26-09 at 09:23