Refereed journal article or data article (A1)

Nuorten ateriarytmi kouluviikon aikana ja siihen yhteydessä olevat tekijät
List of Authors: Taskinen Kirsi, Rantanen Anja, Joronen Katja

Publication year: 2022

Journal: Hoitotiede

Volume number: 34

Issue number: 2

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175845181


Abstract

Tämän kansallisesti edustavan poikkileikkaustutkimuksen tarko ituksena oli kuvata, kuinka säännöllisesti nuoret syövät kouluviikon aikana ja mitkä sosiodemografiset ja perhetekijät ovat yhteydessä nuorten ateriarytmiin. Lisäksi tutkittiin energiajuomien käytön yhteyttä nuorten ateriarytmiin. Kohderyhmänä olivat peruskoulun 8.ja 9.-luokkalaiset ja aineistona käytettiin vuoden 2017 kouluterveyskyselyä (n=73680). Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin, kuten khiin neliö -testillä ja multinomiaalisella logistisella regressionanalyysilla.

Nuorista 64%:llä oli säännöllinen ateriarytmi, 4%:llä epäsäännöllinen ja 32%:lla ei säännöllinen eikä epäsäännöllinen ateriarytmi. Pojista 7% ja tytöistä 3% joi energiajuomia 6-7 päivänä viikossa. Vakioidun multinominaalisen logistisen regression mukaan sekä poikien että tyttöjen epäsäännölliseen ateriarytmiin olivat yhteydessä yhden vanhemman kanssa asuminen, vuoroasuminen, äidin matala koulutustausta, ulkomaalaistausta, vähäinen perheen yhteinen aika, heikompi keskusteluyhteys vanhempien kanssa, sekä lähes päivittäinen energiajuomien käyttö.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nuorten kanssa toimivien on tärkeä nostaa yhteiseen keskusteluun esimerkiksi laajoissa terveystarkastuksissa nuorten ateriarytmi, energiajuomien käyttö sekä nuoren ja vanhemman vuorovaikutuksen merkitys arjen terveysvalinnoissa.


Last updated on 2022-17-08 at 09:17