Refereed article in conference proceedings (A4)

Språket inom vården. En jämförelse av språkprogram för tre tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt i Finland
List of Authors: Heinonen Rebecka, Tolvanen Eveliina, Wide Camilla

Conference name: Svenskan i Finland

Publication year: 2022

Journal: Svenskan i Finland

Book title *: Svenskan i Finland 19 : Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland

Title of series: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet

Number in series: 82

Volume number: 19

ISBN: 978-952-69650-4-8

eISBN: 978-952-69650-5-5

ISSN: 2489-4338

eISSN: 2489-4346

URL: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-69650-5-5

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175660584


Abstract

I denna artikel diskuteras hur språkliga rättigheter tas i beaktande i språkpolicydokument för tre sjukvårdsdistrikt i Finland: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt. Samtliga dessa sjukvårdsdistrikt representerar flerspråkiga organisationer med uttalade språkprinciper och en språkpolicy. De tre sjukvårdsdistrikten är alla centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland eftersom de ansvarar för merparten av den specialsjukvård som ska ges också på svenska. Fokus i vår studie ligger på hur språkpolicyerna för de tre sjukvårdsdistrikten, som alla definieras som språkprogram, är formulerade. Att jämföra hur språkprogrammen skiljer sig från varandra innehållsmässigt och till sin språkliga och grafiska utformning ger värdefull kunskap om sjukvårdsdistriktens värderingar och mål.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-27-09 at 11:47