Refereed journal article or data article (A1)

Päihdediagnoosien alueellisen esiintyvyyden erot ja hoidon kokonaiskustannukset
List of Authors: Rautiainen Elina, Leminen Aapeli, Linna Miika, Sieranoja Sami, Toivakka Maija, Niemelä Solja, Kuussaari Kristiina, Laatikainen Tiina

Publisher: Suomen lääkäriliitto

Publication year: 2022

Journal: Lääkärilehti

Volume number: 77

Issue number: 1-2

eISSN: 2489-7434

URL: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/paihdediagnoosien-alueellisen-esiintyvyyden-erot-ja-hoidon-kokonaiskustannukset/


Abstract

Lähtökohdat

Päihdehaitat ovat keskeinen kansanterveysongelma Suomessa. Päihdehaittojen vuoksi terveydenhuollossa asioineiden määristä, hoidon kustannuksista ja näiden alueellisista eroista tarvitaan lisää tietoa.

Menetelmät

Aineistona olivat 18 vuotta täyttäneiden suomalaisten Hilmo- ja avoHilmo-rekisteritiedot vuosilta 2015–2018. Tarkastelimme päihdehaittoja kuvaavien ICD-10- ja ICPC2-diagnoosien esiintyvyyttä kunnittain ikävakioituina prosenttiosuuksina. Jokaiselle päihdehaittojen vuoksi asioineelle laskettiin Hilmo-tietojen perusteella vuotuiset hoidon kokonaiskustannukset.

Tulokset

Päihdehaittoihin liittyvä diagnoosi kirjattiin terveydenhuollon rekistereihin yli 120 000 aikuiselle vuosina 2015–2018. Päihdediagnoosien esiintyvyys painottui Suomen itäisempiin osiin. Huumehaittoja kuvaavien diagnoosien esiintyvyys kasvoi voimakkaasti seuranta-aikana (29,3 %). Myös hoidon kokonaiskustannukset kasvoivat, ja niissä havaittiin huomattavia eroja kuntien välillä.

Päätelmät

Vertailukelpoista tietoa päihdehaittojen alueellisesta esiintyvyydestä terveydenhuollossa tarvitaan lisää tukemaan palveluiden kehittämistä ja kohdentamista.


Last updated on 2022-30-06 at 10:23