Laura Seesmeri
PhD, landscape studies


laura.seesmeri@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0001-8488-8390

kulttuurisuunnistelu

elävä suomenlinnaAsiantuntijuusalueet
maisemantutkimus; muistitieto; etnografia; taidelähtöiset menetelmät; estetiikka

Biografia

Taustani on folkloristiikassa ja estetiikassa, jotka näkyvät myös maisemantutkijan otteessani. Olen tutkinut paikkasuhdetta, muistojen, kulttuurin ja kehollisen kokemuksen vyyhtenä saunomisen yhteydessä. Toinen erityinen tutkimusalueeni on meri ja vedenalainen maisema. Olen kiinnostunut ihmisten maisemasuhteesta ja sen muodostumisesta ja maiseman kerronnallistumisesta, kehollisuudesta ja affektiivisuudesta. Tutkimukseni on koko ajan kulkemassa kohti taidelähtöisten mentelmien tutkimista ja hyödyntämistä osana etnografiaan pohjaavaa tutkimusotetta.Tutkimus

Maisemantutkimus, maiseman ja paikan suhde kerronnallisena, affektiivisena ja kehollisena prosessina. Etnografiset metodit, muistitietotutkimus ja media-analyysi.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-15-08 at 14:13