Seppo Helle
Senior Researcher


seilhe@utu.fi

+358 45 850 8805

Vesilinnantie 5

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-2870-5208

Asiantuntijuusalueet
Käytettävyys; käyttökokemus; virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellukset

Biografia

Olen syntynyt Mäntsälässä 20.2.1959.
Koulutus: Teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto: diplomi-insinööri 1987 ja teniikan lisensiaatti 1993.

Työkokemus:
1985-1993 Teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, akustiikan ja signaalinkäsittelytekniikan laboratorio: assistentti, tutkimusassistentti ja tutkija.

04-09/1993 Turun yliopisto, Koginitiotieteen laboratorio: tutkija, vastuualuaeena signaalianalyysiohjelmiston suunnittelu kognitiotutkimuksia varten.

10/1993 - 3/2012 Nokia Mobile Phones / Nokia Oyj, Salo: Useita käyttöliittymäsuunnitteluun liittyviä tehtäviä eri organisaatioissa.Työnimikkeitä: Design Engineer, Senior Design Engineer, Engineering Manager, Senior Specialist, CX (Customer Experience) Specialist, Principal Designer.
Nokiassa suunnittelutyö sisälsi erilaisia käyttöliittymäsuunnitteluun liittyviä tehtäviä,mukaan lukien prototypointia, käyttöliittymämäärittelyä, testausta ja konseptisuunnittelua. Osallistuin useisiin käyttöliittymän kehittämiseen liittyviin, Nokian tutkimuskeskuksen kanssa toteutettuihin hankkeisiin ja Nokian sisäisiin matkapuhelinten käyttöliittymäkonseptihankkeisiin. Olen tehnyt itsenäisesti tai eri ryhmien jäsenenä noin 40 keksintöilmoitusta, joista kourallinen päätyi myönnetyiksi patenteiksi. Kuuluin useita vuosia Nokian UI-patenttiraatiin asiantuntijajäsenenä.

6/2012 -: Turun yliopisto. Tulin tutkijaksi BID-tutkimusyksikköön, josta myöhemmin tuli Techonlogy Research Center. Yksikkö oli tutkimusorientoitunut, ja osallistuin useaan tutkimushankkeeseen, joissa tavoitteena oli lisätyn todellisuuden teknologian soveltaminen teollisuuskäyttöön ja kulttuurikohteisiin. Yksikkö sulautui myöhemmin yliopiston IT-laitokseen, ja siitä on tullut osa nykyistä Teknillisen tiedekunnan Tietotekniikan laitosta. Nykyinen työni sisältää sekä tutkimusta että opettamista. Opetustyössä päävastuuna on kurssin Usaility, User Experience and Analytics järjestäminen. Tutkimuksessa osallistun tällä hetkellä virtuaalitodellisuutta suunnittelukatselmointeihin hyödyntävään pilottiprojektiin. Se kuuluu osana SusCon-projektiin, jossa tavoitteena on kesteävän kehityksen ratkaisujen soveltaminen laivanrakennukseen.

Olen myös laitoksella tohtoriopiskelijana, ja tässä roolissa työskentelen terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvien käytettävyysongelmien parissa.

Harrastuksiini kuuluvat valokuvaus, musiikki ja lukeminen, enimmäkseen ei-fiktiivinen kirjallisuus. Kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat mm. astronomia, arkkitehtuuri ja ilmailu. Ja aakkosten loppupäästä viski.Tutkimus

Turun yliopistossa olen työskennellyt yhdistettyä todellisuutta (virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus) soveltavissa projekteissa. Kiinnostukseni kohdistuu näiden teknologioiden käytettävyyteen ja soveltamiseen teolisuudessa ja kulttuurin alueella. Parhaillaan käynnissä olevaan SusCon-hankkeeseen kuuluu virtuaalitodellisuutta soveltava pilotti, jossa kokeillaan virtuaalitodellisuuden käyttämistä työkaluna suunnittelukatselmoinneissa sekä asiakkaan ja toimittajan välisessä kommunikaatiossa, tässä tapauksessa risteilyalusten suunnitteluun sovellettuna. Aiemmissa projekteissa on muun muassa sovellettu lisätyn todellisuuden ratkaisuja museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin.

Tohtoriopintoni suuntautuvat käytettävyysongelmiin terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Näitä kompleksisia järjestelmiä on kritisoitu paljon huonosta käytettävyydestä ja siitä, että ne vievät kohtuuttoman paljon terveydenhuoltohenkilöstön työaikaa. Joissain tapauksissa huono käytettävyys voi myös aiheuttaa suoranaisia potilasvahinkoja. Tämä on laaja ja vaikea alue ratkaistavaksi, ja lisävaikeutta työhön tuo se, että järjestelmätoimittajan ja asiakkaan väliset sopimukset usein rajoittavat myös mahdollisuuksia tutkia järjestelmää.Opetus

OLen vastuuopettajan kurssilla Usability, User Experience and Analytics course, joka on johdatus käytettävyystutkimukseen, käyttöliittymäsuunnitteluun ja ohjemistoanalytiikkaan. Myös saavutettavuusasioita käsitellään kurssilla. Sen tavoitteena on antaa ymmärrystä ja perustaitoja käyttöliittymien analysointiin ja suunnitteluun sekä havainnollistaa käytettävyyden merkitystä kaikessa ihmisen ja tietojärjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa.

Toimin opettajana kurssilla Mixed Reality, ja olen myös osallistunut Käyttöliittymät-kurssin sisällön tuottamiseen UX-materiaalin osalta.Julkaisut


Last updated on 2022-31-01 at 16:30