Pauliina Latvala-Harvilahti
 Adjunct prof. Dos.

Itä-Suomen yliopisto

pauliina.latvala-harvilahti@utu.fi

+358 29 450 4988

+358 50 442 5064Reception at Wed on 12-14:00

ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0003-4930-1915

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Itä-Suomen yliopisto


Asiantuntijuusalueet
Aineettoman kulttuuriperinnön tutkimus, kulttuurinen kestävyys, kulttuurinen luontosuhde, alueellinen kehittäminen, kulttuuriperintösopimukset, kulttuuriperintöpolitiikka, arkielämä ja paikkasuhde, asiantuntijahaastattelut, muisti ja valta

Tutkimus
2020-2022 Itä-Suomen yliopistoon sijoittuvassa, Koneen Säätiön rahoittamassa Suotrendi-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan soiden kulttuurista käyttöä ja kulttuuriseen luontosuhteeseen liittyviä muutoksia humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmin. Tutkimuksessa kysytäänkin, millainen on vallitseva suotrendi ja miten se vaikuttaa soihin liittyvän uuden kulttuuriperinnön rakentumiseen. Hanke
1) paljastaa suotrendin kulttuurisia muotoja ja niiden vaikutuksia
luonnonkäyttöön liittyviin arvoihin, asenteisiin ja merkityksiin soiden
kulttuuriperinnön uusintamisessa, 2) tuottaa ajantasaista tietoa soiden
monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, 3) tuottaa kestävän kehityksen
tavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin sovellettavaa tieteellistä
tietoa soiden kulttuurisesta kestävyydestä, ja 4) osallistuu soidenkäyttöä
koskevaan monitieteiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tutkimusaineistoina käytetään 2000-luvun suokirjoituksia ja -kuvia, suourheilu-
ja taidetapahtumiin osallistuvien haastattelu- ja havainnointiaineistoja, sekä
kulttuurituotteita (media-aineistoja ja kirjallisuutta).Uusimmat ja kustannusprosesissa (2020-2021) olevat julkaisut käsittelevät merisuhdetta ja paikallista osallisuutta kulttuuriperintötyössä, humanistista kaupunkitutkimusta sekä suotaiteen tekijöiden toimijuutta ekokriisin ja luontoarvojen uhkien kontekstissa.

Erikoistutkijana DYNAMO-hankkeessa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ensimmäinen kansinvälinen julkaisuni tulee käsittelemään tulevaisuustoimijuuden kysymyksiä aineettoman kulttuuriperinnön hyödyntämisessä.

Olen tutkinut historian kerronnallistamista muistitiedon kautta sekä pohtinut arkistoaineistojen syntymisen ja tulkinnan metodologisia kysymyksiä väitöskirjassani "Katse menneisyyteen" (2005: SKS, Helsinki). Post-doc -vaiheessa erikoistuin arjen poliittista kulttuuria kuvailevan muistitiedon kysymyksiin teoksessa Kerrottu politiikka (2013: SKS, Helsinki). Kirjoitettuihin aineistoihin liittyviä metodologisia kysymyksiä käsittelee yhdessä Kirsi Laurénin ja Sami Lakomäen kanssa toimittamani "Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin" -teos (2011: SKS, Helsinki). Kansainvälisestä ja monitieteisestä näkökulmasta metodologian eri aspekteja tutkiva teos "Approaching Methodology": Frog & Pauliina Latvala toim. Helen F. Leslien kanssa ilmestyi vuonna 2013 Suomalaisen Tiedeakatemian julkaisuna, teoksesta on myös aiempi verkkoversio olemassa osoitteessa: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/RMNNewsletter_4_MAY_2012_Approaching_Methodology.pdf 

Kulttuuriperinnön erikoiskysymyksiin perehtyvä verkkojulkaisu "History Culture and Selected Past" Guest editors: Ene Kõresaar, Anne Heimo ja Pauliina Latvala julkaistiin virolaisen Folklore-lehden (2014, vol 57) erikoisnumerona http://www.folklore.ee/folklore/vol57/index.html


Opetus
Kulttuuriperinnön tutkimus 2015-2016: - Kenttätyömenetelmät - Kansainväliset kulttuuriperintösopimukset ja kulttuuriperintöpolitiikka - Ylirajaisuus ja toiseus - Kulttuuriperintöprosessien jäljillä - Kulttuuriperintö museossa: Tieto- ja museoelämyksiä verkossa vuodesta 1918 - Liveroolipelaaminen historian kerronnallistamisen muotona

Julkaisut
  
null
  
null
  
1/2
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-12-07 at 11:58