Olli Kleemola
Dosentti, Valtiotieteiden tohtori / Dr. Soc. Sci, adjunct professor


owklee@utu.fi

Assistentinkatu 7

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-4442-8263

Asiantuntijuusalueet
Propaganda; Sotavalokuvaus ja sen historia; Kuvan käyttö historiantutkimuksessa (visual history); Uusi sotahistoria, toisen maailmansodan mikro- ja kokemushistoria; Viholliskuvat; Rintamapuhdetyöt; Sotavangit; Saksa ennen vuotta 1945; Karjalaisten evakkojen sijoittuminen Suomen ruotsinkielisille alueille toisen maailmansodan jälkeen; veteraanijärjestöt

Biografia

Olen opiskellut Turun yliopistossa poliittista historiaa vuosina 2006–2011. Valtiotieteiden maisteriksi valmistuin 2011, valtiotieteiden tohtoriksi puolestaan 2017. Tutkimustyön ohella toimin Ab Sigillum Oy:n kustannusjohtajana sekä tieteellisen sarjamme Bibliotheca Sigillumianan toimituskunnan puheenjohtajana. Olen myös mukana Ennen & Nyt journaalin toimituskunnassa ja Turun historiallisen yhdistyksen julkaisutoimikunnassa. Olen niin ikään jäsenenä Julkaisufoorumin historian alan paneelissa 2022–2025.
Tutkimus

Meneillään oleva tutkimus

Veteraanit ja suomalainen yhteiskunta 1940–2020 (2020-)
Suomalaisten veteraanijärjestöjen ja Tammenlehvän Perinneliiton käynnistämä tutkimus tarkastelee Suomen sotien 1939–1945 veteraanipolven asemaa erityisryhmänä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansalaisten ja hallinnon suhtautumista veteraaneihin eri aikakausina sekä veteraaneihin suhtautumiseen vaikuttaneita seikkoja. Yhtä kansallista erityisryhmää tarkastelemalla tutkimus ottaa tuoreen näkökulman suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion kehitykseen talvisodan loppumisesta nykypäivään. Veteraanien asemaa tarkastelemalla tutkimus tuottaa uutta tietoa myös suomalaisesta sisäpolitiikasta, puolueista ja veteraanijärjestöjen kansainvälisten suhteiden osalta jopa suomalaisesta ulkopolitiikasta. Tutkimus avaa myös näkökulmia suomalaiseen yhteiskuntaan eri tasoilla aina paikallistoimijoista valtionjohtoon saakka. Tutkimuksessa analysoidaan veteraanipolvea koskevan sosiaalipolitiikan ja lainsäädännön (esim. rintamatunnus, rintamalisä, sotainvalidien etuudet ja veteraaneille tarjotut palvelut) kehitystä eri aikakausina sekä veteraanijärjestöjen harjoittamaa vaikuttamis- ja lobbaustyötä;
tarkastellaan veteraanijärjestöjen sekä muiden toimijoiden ruohonjuuritasolla tekemiä konkreettisia toimia sotasukupolven hyväksi;  Tarkastellaan sitä miten veteraanit on nähty ja miten heihin on suhtauduttu eri aikakausina ja luodaan kokonaiskuvaa niistä toimista, joilla sodan kokeneen sukupolven perintöä on pyritty siirtämään ja siirretään uusille sukupolville.

Suomen historian avainkuvat (2017-)
Hanketta rahoittavat Alfred Kordelinin säätiö sekä Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö.
Tutkimukseni selvittää, miten valokuvien avulla on Suomesta ja Suomen historiasta ja identiteetistä rakennettu käsitystä ulkomailla ja kotimaassa. Tulosten avulla on mahdollista ymmärtää, miten kuvia voi käyttää viestinnässä tehokkaammin. Kansallisvaltion sisäinen rakennusprojekti on edellyttänyt toivotun Suomi-käsityksen tuottamista suomalaisten keskuudessa. Hanke perustuu laajojen kuvallisten aineistojen tutkimukseen.

Karjalaisevakkojen sijoittuminen Suomen ruotsinkielisille alueille 1944-1950 (2018-)
Hanketta rahoittavat Turun yliopistosäätiö, Suomen Tietokirjailijat ja Svenska Kulturfonden
Johtamassani Turun yliopiston ja Oy Sigillum Ab:n yhteishankkeessa tarkastellaan karjalaisevakkojen sijoittumista Suomen ruotsinkielisille alueille. Hanke selvittää, miten paljon evakoita ruotsinkielisiin kuntiin sijoitettiin sekä millaisen kohtelun evakot saivat osakseen. Hankkeen aineistoina käytetään arkistoaineistojen lisäksi lehtiaineistoja sekä laajoja kysely- ja haastatteluaineistoja. Hankkeen toisena tutkijana toimii FM Riku Kauhanen.

Muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa (VAME) (2018-)
Hanketta rahoittaa Koneen säätiö.
Olen mukana muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa –hankkeessa.
Hanke tutkii Suomen sisäistä turvallisuutta 200 vuoden aikajänteellä – autonomian ajasta nykypäivään. 

Päättyneet tutkimushankkeet

Photographs and History – Valokuvat ja historia (2016-2018)
Artikkelikokoelma Photographs and History, jonka toimittivat VTT Olli Kleemola ja Jyväskylän yliopiston yleisen historian tohtorikoulutettava Silja Pitkänen. Pohdimme teoksessa, miksi valokuvat ovat keskeisiä lähteitä historiantutkimuksessa, miten niitä on käytetty ja voidaan käyttää lähteinä, sekä millaisia metodeja on mahdollista soveltaa käytettäessä valokuvia lähdeaineistona. Kävimme läpi myös keskusteluja valokuvasta lähdeaineistona ja kommentoimme niitä. Kokoelma julkaistiin vuonna 2018 kulttuurihistoriaan ja historiantutkimuksen metodologiaan keskittyvässä K&H-kustantamon sarjassa, ja on ladattavissa täältä: https://www.utupub.fi/handle/10024/148456.Opetus

Opetukseni pohjautuu kulloinkin meneillään olevaan tutkimukseeni ja siinä esille nouseviin teemoihin. Opetusmuotoina suosin luento- ja lukupiiriopetuksen lisäksi verkkokursseja, joita olen järjestänyt Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen puitteissa. Olen myös suorittanut Yliopistopedagogiikan perusteet -opintokokonaisuuden.Julkaisut
null
null
1/11
null
null


Last updated on 2021-06-12 at 10:34