Mirva Heikkilä
 


mirva.heikkila@utu.fi

+358 29 450 3877

+358 50 500 4937

Assistentinkatu 5

Turku


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-6873-3943

Academic Twitter
Asiantuntijuusalueet
korkeakoulutus; ammatillinen kehittyminen; opetus ja opettajan työ; opettajankoulutus; toimijuus; identiteetit; ammatillinen tieto; kehollisuus; työurat; diskurssianalyysi; kerronnallisuus; sosiomaterialismi/uusmaterialismi

Biografia


Työskentelen erikoistutkijana Opettajankoulutuslaitoksella. Lisäksi toimin Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS:n tiedottajana. Taustaltani olen kasvatustietelijä (KT) ja juristi (OTM, VT).

Aikaisempi työkokemukseni kasvatustieteen alalla koostuu väitöskirjatyön lisäksi yliopisto-opettajan työstä Kasvatustieteiden laitoksella ja projektipäällikön työstä Opettajankoulutuksen valinnat - Ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeessa (www.sites.utu.fi/ovet) .
Tutkimus

Tutkin oppimista ja opettamista korkeakoulutuksessa sekä ammatillista kehittymistä työelämässä. Tarkastelen näitä aiheita ammatillisen toimijuuden, identiteettien ja tiedon näkökulmasta. Väitöstutkimukseni käsitteli opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien toimijuutta teorian ja käytännön yhteensovittamisessa. Lisäksi tutkin tai olen tutkinut urasiirtymiä, opetussuunnitelmia, opettajan osaamista ja opiskelijavalintoja sekä kehollisuutta, materiaalisuutta ja affekteja korkeakoulutuksessa ja työelämässä. 

Työskentelen seuraavissa hankkeissa:

FINSCI (Fostering Finnish Science Capital), STN

SITE (Opettajankoulutus ja osaamisen kehittymisen jatkumo opiskelijavalinnasta työelämään), Suomen akatemiaOpetus

Opetan tai olen opettanut mm. laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tutkimustaitoja laajemmin, työelämäopintoja, koulutuksen hallintoa, koulutuksen arviointia ja kandidaatintutkielmaopintoja. Olen toiminut opettajatuutorina ja kehittänyt opetusta, muun muassa ollut mukana kehittämässä Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimallin (MAP). Ks. tarkempi kuvaus opetuskokemuksestani englanninkielisestä sivuversiosta. 
Julkaisut
  
null
  
null
  
1/3
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-08-11 at 11:12