Antti Saloranta
 PhD

Department of Phonetics

antti.saloranta@utu.fiTyöhuoneK101


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-1302-3792

Asiantuntijuusalueet
fonetiikka; vieraan kielen oppiminen; puheen havaitseminen

Biografia

Suoritin maisterintutkintoni fonetiikasta Turun yliopistossa vuonna 2013, ja 2014 aloin tehdä väitöskirjaani samassa oppiaineessa. Väitöskirjani aihe on kuuntele ja toista -harjoittelun käyttö vieraan kielen äännekontrastien käytössä, erityisenä tarkastelun kohteena äänteiden kestoerot. Työhön kuului psykofysiologisia EEG-mittauksia behavioraalisten kokeiden ja äänteiden akustisen analyysin lisäksi. Väittelin marraskuussa 2022.

Väitöskirjatyöni lisäksi olen pitänyt osallistunut useiden yleistajuisten työpajojen pitämiseen fonetiikkaan ja puheeseen liittyen. Kohderyhminä ovat olleet erityisesti lapset ja nuoret.Tutkimus

Työskentelen tällä hetkellä postdocina Koneen säätiön rahoittamassa Tanssi uhanalaisten kielten ja foneettisen maailman tulkkina (T&T&F) -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on puhemateriaalin kerääminen Namibiassa puhuttavista paikallisista kielistä, sekä Namibiassa puhuttavan englannin fonetiikan tutkimus. Hanke on rahoitettu vuosille 2022-2024.Opetus

Vuosien 2014 ja 2019 välillä olen opettanut seuraavia perus-, aine- ja syventävien opintojen tasoisia kursseja fonetiikassa ja yleisessä kielitieteessä:

Laboratorioharjoittelu, Puhesynteesin perusteet, Johdatus kokeellisiin menetelmiin, Kielitieteen perusteet, Vieraan kielen äänteellisten piirteiden harjoittaminen, Vieraan kielen äänteellisten piirteiden harjoittaminen -työpaja, Akustinen fonetiikka 1, käytännön harjoitukset, Fonologia, LukupiiriJulkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:24