G5 Doctoral dissertation (article)
Koululaisten uni, oireilu ja terveyteen liittyvä elämänlaatu – viiden vuoden kohorttitutkimus




List of Authors: Marja-Liisa Gustafsson
Publisher: Turun yliopisto
Place: Turku
Publication year: 2019
ISBN: 978-951-29-7560-0
eISBN: 978-951-29-7561-7

Abstract

Prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa
selvitettiin koululaisten unen määrää, päiväväsymystä, terveyteen liittyvää
elämänlaatua sekä itseraportoitua oireilua (päänsärky, vatsakipu, selkäkipu,
niska-hartiakipua sekä psyykkiset oireet) 10-, 12- ja 15 -vuotiaana. Lisäksi
selvitettiin unen määrän, päiväväsymyksen, terveyteen liittyvän elämänlaadun ja
itseraportoitujen oireiden esiintyvyyden muutosta, yhteyttä toisiinsa sekä ja
niiden ennustettavuutta.

 

Kohorttitutkimukseen osallistuivat kaikki Turun
peruskoulujen neljännen luokan oppilaat vuonna 2004 (N=1351) pois lukien
ruotsinkieliset oppilaat sekä erityskoulujen oppilaat. Koululaisia koskeva
aineisto kerättiin vuosina 2004 (n=906), 2006 (n=928) ja 2009/2010 (n=568).
Tutkimusaineisto kerättiin strukturoiduilla kyselylomakkeilla. Aineisto
analysoitiin hierarkisella lineaarisella sekamallilla, joka huomioi pitkittäisaineiston
ominaispiirteet. Ennustettavuutta arvioitiin järjestysasteikollisille
muuttujille tarkoitetulla logistisella regressio-mallilla.

 

Viiden vuoden seurannan aikana koululaisten unen
määrä väheni keskimäärin tunnin ja kymmenen minuuttia yössä. Tytöillä
väheneminen oli suurempaa kuin pojilla. Terveyteen liittyvä elämänlaatu oli
parempi lapsilla, jotka nukkuivat enemmän tai joilla ei ollut päiväväsymystä
kuin vähemmän nukkuvilla.

 

Päiväväsymyksen, päänsäryn, niska-hartiakivun ja
selkäkivun esiintyminen lisääntyi murros-iän (10 v-15 v) aikana. Tytöt
raportoivat poikia enemmän päiväväsymystä, päänsärkyä, vatsakipua ja
niska-hartiakipua.  

 

Tytöillä päänsärky 10 vuoden iässä ennusti
päänsärkyä myös 15 vuoden iässä. Lisäksi tytöillä selkäkipu 10-vuotiaana
ennusti 15-vuotiaana esiintyvää selkäkipua. Pojilla 10-vuotiaana esiintynyt
päiväväsymys ennusti niska-hartiakipua 15-vuotiaana.

 





















Johtopäätöksenä voidaan todeta,
että koululaisten terveyteen liittyvän elämänlaadun parantamiseksi uneen ja oireiluun
liittyviä asioita olisi hyvä kartoittaa ja ehkäistä jo ennen murros-iän alkua.
Edellä mainittuja asioita tulisi seurata säännöllisesti murrosiän kuluessa
kouluterveystarkastusten yhteydessä. Lisäksi tarvitaan monipuolista tutkimusta
ja interventioita unihygienian parantamiseksi ja oireilun vähentämiseksi.



Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-29-03 at 13:38