A3 Book chapter
Itsearviointi perusopetuksen käsityöoppiaineessa – oppilaiden käsityksiä
List of Authors: Sari Saarnilahti, Eila Lindfors, Tuike Iiskala
Publication year: 2019
Book title *: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
Title of series: Ainedidaktisia tutkimuksia
Number in series: 15
ISBN: 978-952-5993-26-4
eISBN: 978-952-5993-26-4
ISSN: 1799-960X

Abstract

Artikkelissa tutkitaan vuosien 2004 ja 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opetusta saaneiden kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden (N=508) käsityksiä itsearvioinnin merkityksistä ja toteutumisesta käsityöoppiaineessa.


Itsearvioinnin tehtävänä on kehittää oppilaan oppimista. Itsearviointi on oleellinen osa kokonaista käsityöprosessia sen kaikissa vaiheissa. Itsearviointi on oppilaan omaa työtä ennakoivaa toimintaa, jota voidaan tarkastella näyttöön perustuvan, vahvistavan, reflektiivisen sekä pragmaattisen itsearvioinnin osa-alueiden avulla.


Aineisto kerättiin keskisuuren kaupungin perusopetusta järjestävissä kouluissa 2017. Summamuuttujatarkasteluun perustuvassa analyysissa ilmeni, että oppilasryhmien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevää eroa. Negatiivisimmin itsearviointiin suhtautuivat kaikissa itsearvioinnin osa-alueissa yhdeksäsluokkalaiset, jotka eivät opiskelleet valinnaisessa käsityö-oppiaineessa. Tottuminen itsearviointiin lisäsi selvästi oppilaiden positiivista suhtautumista ja itsearvioinnin oppimista edistävän vaikutuksen havaitsemista. Sanalliset vastaukset tukivat analyysin tulosta.Last updated on 2019-04-07 at 15:11