D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Ei ainoastaan leivästä: Ruoka, kokemus ja moniaistisuus
List of Authors: Ari Hynynen, Anu Hopia, Heikki Uimonen, Tuija Pitkäkoski, Inari Aaltojärvi, Maija Paakki, Maija Kontukoski
Publisher: Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laboratorio
Publication year: 2018
Book title *: Ei ainoastaan leivästä - Ruoka, kokemus ja moniaistisuus
ISBN: 978-952-15-4110-0
eISBN: 978-952-15-4111-7

Abstract
Värinä-hankkeessa (Terveyttä edistävä moniaistinen ruokaympäristö) tutkittiin, kuinka ympäristötekijöiden avulla voidaan vaikuttaa kuluttajien ruokailukokemuksiin ja ruokavalintoihin. Selvitettiin, kuinka ruoan esillepano, rakennetun ympäristön ja tilan ominaisuudet, kuten värit ja äänet vaikuttavat kokemuksiin ja ruokavalintoihin ravintoloissa ja elintarvikeliikkeissä. Empiirisiä kokeita tehtiin sekä kaupunki- että laboratorioympäristöissä, jonka jälkeen tuloksia verrattiin toisiinsa. Tutkimusalustat suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin tulosten sovellettavuus liiketoimintaan ja arkkitehtisuunnitteluun oli joustavaa.
Hankkeen tuloksena saatiin uusia luotettavia periaatteita ruokaympäristöjen suunnitteluun. Vaikka tutkimusalustoja toteutettiin myös toisistaan erillisinä, painottuu tuloksissa ruokakokemusten ja -valintojen holistisuus. Kaikki tutkimuksissa huomioon otetut osatekijät - ruoka, tila (valaistus, värit, kalustus, kattaus, tunnelma), ääni ja ympäristö - luovat kokonaisuuden, joka vaikuttaa kuluttajiin moniaistisesti. Tuloksista voidaan päätellä, että moniaistisen, kaikki kokemuksen osatekijät huomioivan ruokailukokemuksen ammattimainen rakentaminen on liiketoiminnallisesti kannattavaa. Sen avulla voidaan myös luoda kuluttajiin voimakkaasti vaikuttavia kokemuksia ja edesauttaa energisoivia ja stressiä lievittäviä ruokailuhetkiä.
Hankkeella on alan yritysten liiketoimintaa, tilojen viihtyvyyttä ja kansalaisten hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Tutkimuksen tuloksia hyödyntäviä liiketoiminnan aloja voivat olla esimerkiksi julkiset ja yksityiset ruokapalvelujen tuottajat, tilojen ja kaupunkiympäristöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat toimijat sekä ravintolat ja elämystuottajat.

Last updated on 2019-21-08 at 20:02