A3 Book chapter
”Hoidetaanks vielä tää jollain porukalla?” – Oppimisprosessi sosiaalisessa mediassa
List of Authors: Niinistö Hanna
Publication year: 2019
Book title *: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
Title of series: Ainedidaktisia tutkimuksia
Number in series: 15
ISBN: 978-952-5993-26-4
eISBN: 978-952-5993-26-4
ISSN: 1799-960X

Abstract

Mikä innostaa ja sitouttaa opiskelijat työskentelemään digitaalisessa ympäristössä omaehtoisesti ja tavoitteellisesti? Mitä sosiaalinen media mahdollistaa oppimisympäristönä? Artikkeli vastaa edellisiin kysymyksiin ja rakentaa ymmärrystä sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta oppimisprosessista ja sosiaalisen
median mahdollisuuksista opetuksen ja oppimisen tukena. Aihe on ajankohtainen. Digitalisaatiolle ladataan voimakkaita koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita ja odotuksia.

Tutkimusaineistona on Facebook-päivityksiä ja WhatsApp-keskusteluja. Aineisto on kerätty opettajaopiskelijoiden kuvataidekasvatuksen perusopinnoista, joten aihetta tarkastellaan taidekasvatuksen kehyksessä. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kuvataiteen 25 opintopisteen laajuisissa ja lukuvuoden mittaisissa perusopinnoissa hyödynnetään kasvokkain tapahtuvan opetuksen, omatoimisen työskentelyn ja yliopiston Moodle-oppimisympäristön rinnalla sosiaalisen median työkaluja. Tutkimuksen aineistona ovat opintokokonaisuksiin liittyvät sosiaalisen median ryhmien päivitykset ja keskustelut lukuvuosina 2015–16 ja 2016–17 sekä Moodleen dokumentoidut aineistot. Aineiston analyysissa on yhdistetty sekä laadullisia että määrällisiä sisällönanalyysimenetelmiä.

Tutkimus osoittaa opiskelijoiden työskentelyn käynnistyvän sosiaalisen median ryhmissä omaehtoisesti silloin, kun on luotu kehys työskentelylle ja tavoitteet ja tehtävänannot on selkiytetty kasvokkain. Tutkimustulosten perusteella sosiaalisen median ryhmillä vaikuttaisi olevan mahdollista tukea yhteisöllistä tiedonluomisen prosessia, opiskelijoiden osallisuutta ja tilannesidonnaista oppimista.


Last updated on 2019-20-07 at 07:13