B1 Journal article
Yhteisötaideprosessi osallistavana vuorovaikutusprosessina opiskelijoiden ja palvelukotiasukkaiden välillä
List of Authors: Anne Keskitalo, Juli-Anna Aerila
Publisher: Turun yliopisto, Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö
Publication year: 2018
Journal name in source: Kipinä
Issue number: 1
ISSN: 2489-3927
eISSN: 2489-3927

AbstractArtikkelin
aineistona on Ystävän maalaus -yhteisötaideprosessin kartoitus- ja
toteutusvaihe palvelukotikontekstissa keväällä 2016. Sekä kartoitus- että toteutusvaiheessa
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö ja sen opiskelijat
olivat aktiivisina toimijoina yhteisötaideprojektissa, jonka tavoitteena oli
tuottaa palvelukodin asukkaiden olohuoneeseen maalausinstallaatio.
Kartoitusmateriaaliksi opettajaksi opiskelevat nuoret rakensivat Ystävän kirja
-materiaalin, joka koostui heidän luomistaan värisävykorteista ja teemallisista
kysymyksistä, joissa haettiin ystävänkirjaperinteen mukaisesti ystävän
mieliväriä ja vapaamuotoista elämäkerrallista kertomusta. Osallistavan
kartoitusmateriaalin avulla yhteisötaideteoksessa lähdettiin yhteisötaiteelle ja
sosiaaliselle taiteelle ominaiseen tapaan liikkeelle asukkaille mieluisesta
värimaailmasta ja teemoista ja sosiaalisen vuorovaikutusprosessin luomisesta opiskelijoiden
ja asukkaiden välille. Yhteisötaideteoksen merkitysten muotouduttua opiskelijat
tulivat maalauttamaan asukkaita taidekasvatustuokiossa. Opiskelijoiden
ryhmätyönä rakentaman yhteisötaideteoksen reunaehtoina olivat asukkaita
kuulevan alkukartoituksen lisäksi asukkaiden osallistaminen työskentelyyn sekä
ehto siitä, että maalausinstallaation tuli toimia taideteoksena hoivakodin
olohuoneessa. Yhteisötaideprosessi tuotti kahdensuuntaista vuorovaikutusta,
niin opiskelijaryhmän luovassa yhteistyöprosessissa kuin opiskelijoiden ja
iäkkäiden asukkaiden ystävän maalausprosessissa. Opiskelijat kokivat prosessin
merkittävänä sekä asukkaiden arkipäivää visualisoivan teoksen että asukkaiden
kanssa tehdyn yhteistyön näkökulmasta. Opiskelijat pitivät tärkeänä sitä, että
yhteisen toiminnan kautta toteutettiin palvelukodin asukkaiden olohuoneeseen
asukkaille mielekkään väri- ja teemamaailman mukaista kuvataidetta, jonka
toteuttamisessa myös asukkaat olivat mukana. Lisäksi teos oli esteettisesti
kaunis.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 17:03