D4 Published development or research report or study
Digiwars – Keeping the Force: Digitaalisten hyödykkeiden ja liiketoimintamallien luotettavuuden parantaminen – parhaiden käytäntöjen määrittely.
List of Authors: Suomi Reima, Koskinen Jani, Haukola Timo, Ahvenjärvi Samu, Andersson Jenna, Hartikainen Pauliina, Karhunen Joonas, Kulta Lotta, Niemimaa Marko, Pitkänen Jari, Turunen Samu, Wallgren Wanda
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Publication year: 2018
Title of series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Number in series: 20/2018
ISBN: 978-952-287-524-2
ISSN: 2342-6799

Abstract

Suomi on toistaiseksi menestynyt hyvin yhteiskunnan digitalisoimisessa. Kehitettävää kuitenkin riittää, sillä kotimaassa digitalisaation mahdollisuuksia on hyödynnetty vasta pieneltä osalta, ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suuret digitaaliset vientimenestykset maailman markkinoille puuttuvat.
Ihmisten haluun omaksua uutta teknologiaa vaikuttaa ratkaisevasti ellei suorastaan kriittisesti heidän luottamukseensa tätä tekniikkaa kohtaan. Luottamus ansaitaan yleensä hitaasti, ja se on äärimmäisen helppo menettää. Kansalaisten luottamuksen ansaitsemiseksi kaikkien digitaalisten palveluiden tuotta-jien ja tarjoajien pitää ponnistella päivittäin. Luottamus ansaitaan johdonmukaisella ja ennustettavalla toiminnalla. Jos nämä eivät ole kunnossa, mitkään temput eivät auta. Kuitenkin digitaalisilla palvelujen tuottajilla on käytettävissään useita valmiita tekniikoita ja toimintatapoja luotettavuuden osoittamiseen. Näihin kuuluvat julkaistut tietoturvakäytännöt sekä ansaitut ja esitellyt laatua kuvaavat sertifikaatit. Tässä tutkimuksessa arvioidaan erilaisten luottamusta herättävien toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Datan avoin julkaiseminen ja lisäarvon tuottaminen tähän dataan ovat keinoja tuottaa vaurautta ja hy-vinvointia digitaalisessa yhteiskunnassa. Vain käytössä oleva data tuottaa lisäarvoa. Tälläkin rintamalla on paljon tehtävää, sillä avoimen datan potentiaalista on otettu käyttöön kaikkialla maailmassa vasta vain murto-osa. Avoimen datan hyödyntämisessä, kuten myös luottamuksen ansaitsemisessa, on muis-tettava, että kyse on elämäntavasta ja asenteesta, ei vain joukosta tekniikoita ja toimintatapoja. Tässä tutkimuksessa etsitään ja esitellään keinoja, joilla datan hyödyntämistä avoimena voidaan tehostaa enti-sestään.
Sekä avointa dataa että digitalisaatiota ja näihin kohdistuvaa luottamusta pyritään tukemaan laajalla ja osin melko monimutkaisella lainsäädännöllä. Tutkimus pyrkii myös antamaan kuvan regulaatioon liitty-vistä mahdollisuuksista ja rajoitteista luottamuksen rakentamista ja avoimen datan hyödyntämistä kos-kevassa työssä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 20:27