A1 Journal article – refereed
Considering Unicorns: Queer Bioethics and Intersectionality
List of Authors: Tiia Sudenkaarne
Publisher: Suomen Queer-tutkimuksen Seura
Place: Turku
Publication year: 2018
Journal acronym: SQSJ
Volume number: 12
Issue number: 1-2
eISSN: 1796-5551

Abstract

Tässä artikkelissa pohdin queer-bioetiikkaa ja
intersektionaalisuutta. Ensimmäinen on kriittinen bioetiikan ala, joka
tähtää cis- ja heteronormatiivisuuden purkamiseen. Jälkimmäisellä
tarkoitan sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävää teoriaa ja
tutkimusta. Aloitan tarkastelemalla moninaisuuden, solidaarisuuden ja
eettisen selkeyden tasapainottelun vaikeutta identiteetin,
essentialismin ja relativismin ongelmien kautta. Sitten kartoitan
queer-bioetiikan kriittisten näkökulmien suhdetta intersektionaalisuuden
teoriaan. Lopuksi ideoin queer-bioetiikan ja intersektionaalisuuden
jatkotutkimusta. Esitän, että erittelemissäni intersektionaalisuuden
keskusteluissa on samoja keskeisiä päämääriä kuin queer-bioetiikassa:
pyrkimys paljastaa miten näennäisesti neutraalit, syrjintää vastustavat
diskurssit tuottavat usein epäoikeudenmukaisuuksia ja etuoikeuksia.Intersektionaalinen ja queer-bioeettinen tutkimus voivat paljastaa,
miten näennäisen objektiivinen tarkastelu on riittämätöntä. Ne
häiritsevät normien rakentumista ja kaksinapaisia kategorioita.
Molemmissa analyysi ja aktivismi ovat erottamattomasti läsnä. Nähdäkseni
queer-bioetiikan intersektionaalinen rakentuminen vaatii kuitenkin
lisää tutkimusta erityisesti rodullisuuden kysymyksistä uuden
queer-bioeettisen moraaliteorian avulla, jonka tulisi ottaa vaikutteita
feministisestä metafysiikasta.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 08:50