A1 Journal article – refereed
Äitiys- ja lastenneuvolaterveydenhoitajien tieto raskaana olevan naisen ja neuvolaikäisen lapsen suun terveydestä
List of Authors: Numanovic Vanesa, Vahlberg Tero, Koskenniemi Jaana, Leino-Kilpi Helena
Publication year: 2018
Journal: Hoitotiede
Journal name in source: Hoitotiede
Volume number: 30
Issue number: 2
Number of pages: 11
ISSN: 0786-5686

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata äitiys- ja lastenneuvolaterveydenhoitajien tietoa raskaana olevan naisen ja neuvolaikäisen lapsen suun terveydestä. Viime vuosien aikana terveydenhoitajien tärkeä asema suun terveyden edistämisessä on tunnistettu.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena tietotestin muodossa Webropol-ohjelmalla. Kysely lähetettiin pilotoinnin (n=19) jälkeen 831 äitiys- ja lastenneuvolaterveydenhoitajalle ja siihen vastasi 239 hoitajaa (vastausprosentti 29 %). Aineisto analysoitiin tilastollisesti käyttäen yksisuuntaista varianssianalyysiä ja Spearmanin korrelaatiokerrointa.

Äitiys- ja lastenneuvolaterveydenhoitajat vastasivat suun hoitoon sekä ksylitolin ja fluorin käyttöön liittyviin kysymyksiin suurimmaksi osaksi oikein. Tieto iensairauksista, karieksen tartunnasta ja purennan kehityksestä sen sijaan vaihteli vastaajajoukossa. Ammatillisesti kokeneemmat ja suun terveyteen liittyvään lisäkoulutukseen osallistuneet hoitajat saivat korkeammat pisteet tietotestistä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää lisäkoulutuksen suunnittelussa, jossa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti iensairauksien ja karieksen syntyyn sekä purennan kehitykseen. Jatkossa olisi syytä selvittää, missä määrin äitiys- ja lastenneuvolaterveydenhoitajat kokevat suun terveyden edistämisen omaksi vastuualueekseen.


Last updated on 2019-20-07 at 04:08