A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä
Suoli-aivoakseli - mikrobiston ja hermoston monimuotoinen yhteys
Julkaisun tekijät: Kalliomäki M, Käyhkö S, Mykkänen M, Isolauri E, Lähdesmäki T
Julkaisuvuosi: 2018
Journal: Lääkärilehti
Volyymi: 73
Julkaisunumero: 4
Sivujen määrä: 5

Tiivistelmä

Suolis­to­mik­ro­biston häi­riö lii­tetään al­lergian, tuleh­duk­sel­listen suolis­to­sai­rauksien, tyy­pin I diabe­teksen, liha­vuuden ja mo­nien mui­den tarttu­mat­tomien sai­rauksien syn­tyyn.

Suoli-ai­voak­seli on suolis­to­mik­ro­biston, immuu­ni­jär­jes­telmän, ente­roen­dok­rii­nisen järjes­telmän, entee­risen her­moston ja keskus­her­moston muodos­tama toimin­nal­linen koko­naisuus.

Mikro­bisto vai­kuttaa koe-eläi­millä keskus­hermon kehit­ty­miseen ja toi­mintaan. Ihmi­sillä tutki­muksia on teh­ty vas­ta vä­hän.

Suoli-ai­voak­selin toi­minnan ar­vioidaan olevan häiriin­ty­nyttä esi­mer­kiksi autis­missa se­kä ADHD:ssä.

Yleisten ravit­semus- ja liikun­ta­suo­si­tusten noudat­ta­minen tu­kee suolis­to­bak­tee­riston moni­muo­toi­suutta ja vaikut­tanee suotui­sasti suoli-ai­voak­selin toi­mintaan.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 11:38