A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Opetussuunnitelmaosaaminen tulevien luokanopettajien kokemana
Julkaisun tekijät: Jaanet Salminen, Tiina Annevirta
Kustantaja: Suomen kasvatustieteellinen seura r.y.
Julkaisuvuosi: 2018
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volyymi: 49
Julkaisunumero: 1

TiivistelmäSuomessa luokanopettajankoulutuksen tavoitteena on
luoda perusta opettajan korkeatasoisen osaamisen kehittymiselle. Tämän
korkeatasoisen osaamisen ytimessä on muun muassa opetussuunnitelmaosaaminen,
kun opetussuunnitelman katsotaan muodostavan peruskoulun opettajan pedagogisen
ajattelun ja toiminnan sekä koulun kehittämisen viitekehyksen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan millaista maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoiden
(n = 24) opetussuunnitelmaosaaminen on heidän itsensä kokemana.
Opetussuunnitelmaosaamista tarkastellaan henkilökohtaisen mielensisäisen tiedon
osatekijöiden eli teoreettisen, käytännöllisen ja itsesäätelytiedon
näkökulmasta, sillä yksilön korkeatasoisen ammatillisen osaamisen perustan
nähdään muodostuvan näiden osatekijöiden integroituessa.  Tutkimukseen osallistujat jäsensivät aluksi
opetussuunnitelmaosaamistaan laatimalla aiheesta käsitekartan, minkä jälkeen
toteutettiin yksilölliset haastattelut. Litteroitu aineisto analysoitiin
teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin. Tulosten mukaan opiskelijoiden
opetussuunnitelmaosaamisessa oli merkittäviä eroja. Parhaimmillaan koulutuksen
aikaiset kokemukset oman toiminnan tietoisesta tarkastelusta ja säätelystä
opetussuunnitelman tarkoitusten suunnassa auttoivat opiskelijoita rakentamaan
asiantuntevaa ymmärrystä opetussuunnitelmasta opetus- ja kasvatustyön
perustana. Koulutus ei kuitenkaan pystynyt tuottamaan kaikille tuleville opettajille
samalla tavalla vahvaa opetussuunnitelmaosaamista eli rakentamaan tulevien
opettajien korkeatasoista henkilökohtaista mielensisäistä tietoa
opetussuunnitelman tarkoituksista. 


Last updated on 2019-20-07 at 10:38