A4 Article in conference proceedings
Varför borde jag kunna svenska? Finska medicinstudenters uppfattningar om svenskans bety-delse i Finland och speciellt i läkaryrket.
List of Authors: Sahlstein Annmari
Publication year: 2017
Book title *: Svenskans beskrivning 35: Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten
Title of series: Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap
Number in series: 29
ISBN: 978-91-87850-64-6
ISSN: 1652-3105


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 21:00