B1 Journal article
Paikallinen ruokajärjestelmä: ruoantuotanto ja -kulutus sekä ympäristövaikutukset. Aineisto ja menetelmät
List of Authors: Helmi Risku-Norja, Reija Hietala, Hanna Virtanen, Hanna Ketomäki
Publisher: MTT Taloustutkimus
Place: Helsinki
Publication year: 2007
Issue number: 135
eISSN: 1458-5103

Abstract
Paikallinen ruokajärjestelmä -vaikutukset ja oppimishaasteet (Local Food System impacts and learning challenges, LOFO) tutkimushankkeessa on selvitetty ruoantuotannon paikallistumisen vaikutuksia ympäristöön, aluetalouteen sekä ruokajärjestelmän toimintaan ja toimijoihin. Monitieteisen hankkeen tausta, tulokset ja johtopäätökset sekä tieteiden näkökulman integroiva tarkastelutapa ja teoreettinen viitekehys on julkaistu erikseen. Tässä raportissa kuvataan se aineisto ja ne menetelmät sekä laskelmien taustalla olevat oletukset, joita on käytetty arvioitaessa ruoantuotantoa, -kulutusta ja ympäristövaikutuksia. Hankkeen kohdealueena oli Etelä-Savo, missä paikallistamisen vaikutuksia tarkasteltiin kolmella eri aluetasolla: Juvan kunnan, viiden kunnan kuntayhtymän sekä koko maakunnan tasoilla. Paikallistamisen ympäristövaikutuksia arvioitiin ruoankulutuksen pohjalta vertaamalla nykyistä ruoankulutusta ja sen ympäristövaikutuksia neljään erilaiseen ruokavaliovaihtoehtoon. Tarkasteltavissa ruokavaliovaihtoehdoissa peruselintarvikkeet samoin kuin kotieläintalouden vaatima rehu perustuivat tavanomaiseen tai luonnonmukaiseen paikalliseen tuotantoon. Lähtökohtana oli viljelymaan maankäyttö, joka vaihteli ruokavaliosta ja tuotantotavasta riippuen. Ympäristövaikutuksia arvioitiin viljelykasvimonimuotoisuuden, maisemavaikutusten, peltojen ravinnetaseen, kasvihuonekaasupäästöjen sekä happamoittavien päästöjen muutosten perusteella. Vertailukohtana käytettiin vuoden 2002 tilannetta. Raportissa selostetaan, miten ruoantuotanto ja -kulutus, mukaan lukien luonnonantimien käyttö, sekä ruoankulutuksen vaatima tuotantopinta-ala ja kotieläinmäärät on arvioitu. Myös arvioinnissa käytetty numeerinen aineisto, joka on sovitettu Etelä-Savon olosuhteisiin, esitellään.


Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 21:28