B1 Journal article
Julkinen kaupunkitila hyvinvoinnin rakentajana - Rosengårdin lähiön vaikutus asukkaiden hyvinvointiin ja eriarvoisuuden vähentäminen kaupunkisuunnittelun avulla
List of Authors: Vihervuori E
Publication year: 2017
Volume number: 1
Issue number: 1
ISSN: 2489-3927

Abstract

Artikkelissa tarkastelen elinympäristön, kaupunkisuunnittelun ja hyvinvoinnin välistä suhdetta. Pohdin, miten
asuinympäristö on yhteydessä eriarvoisuuteen ja miten kaupunkisuunnittelun avulla pyritään vähentämään
eriarvoisuutta ja edistämään hyvinvointia.
Lähestyn kysymystä Gehl architects -toimiston projektin One size doesn’t fit all (OSDFA) kautta. Malmön
Rosengårdissa vuosina 2009–2011 toteutetun projektin tavoitteena oli edistää alueen viihtyisyyttä sekä parantaa sen
huonoa mainetta integroimalla sitä tiiviimmin osaksi Malmöön kaupunkia, elävöittämällä katutilaa ja muuttamalla
alueen imagoa positiivisemmaksi. OSDFAn kautta hahmottuu hyvinvoinnin ja tilasuunnittelun monitahoinen,
paikoin ristiriitainen suhde.
Tarkastelu osoittaa, että asuinalueen huono maine voi heikentää siellä elävien ihmisten arvostusta yhteiskunnassa
sekä määrittää heidän identiteettiään. Kaupunkisuunnittelun avulla alueiden mainetta voidaan parantaa ja sosiaalisia
rajoja madaltaa luomalla kaupunkitilasta elävä, kutsuva ja yhteisöllinen. Yhteisöllisyyden rakentaminen tilan
avulla voi kuitenkin myös voimistaa ulossulkemista, minkä vuoksi tilasuunnittelua olisi hyvä lähestyä ennemmin
tasa-arvoa tukevana toimena kuin tasa-arvoisen ja suvaitsevaisen yhteisön rakentajana.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-29-01 at 19:45