G5 Doctoral dissertation (article)
Quality of radiotherapy care by development of e-feedback knowledge
List of Authors: Siekkinen Mervi
Publisher: Turun yliopisto
Publication year: 2014
ISBN: 978-951-29-5909-9
eISBN: 978-951-29-5910-5

Abstract


The aim of this three phase study was to develop quality of radiotherapy care by the e-Feedback knowledge of radiotherapy -intervention (e-Re-Know). In Phase I, the purpose was to describe the quality of radiotherapy care and its deficits experienced by cancer patients. Based on the deficits in patient education in Phase II, the purpose was to describe cancer patients’ e-knowledge expectations in radiotherapy. In Phase III, the purpose was to develop and evaluate the outcomes of the e-Re-Know among breast cancer patients. The ultimate aim was to develop radiotherapy care to support patients’ empowerment with patient e-education.In Phase I (2004-2005), the descriptive design was used, and 134 radiotherapy patients evaluated their experiences by Good Nursing Care Scale for Patients (GNCS-P) in the middle of RT period. In Phase II (2006-2008), the descriptive longitudinal design was used and 100 radiotherapy patients’ e-knowledge expectations of RT were evaluated using open-ended questionnaire developed for this study before commencing first RT, in the middle of the treatment, and concluding RT period. In Phase III, firstly (2009-2010), the e-Re-Know intervention, i.e. knowledge test and feedback, was developed in terms of empowering knowledge and implemented with e-feedback approach based on literature and expert reviews. Secondly (2011-2014), the randomized controlled study was used to evaluate the e-Re-Know. Breast cancer patients randomized to either the intervention group (n=65) receiving the e-Re-Know by e-mail before commencing first RT and standard education or the control group (n=63) receiving standard education. The data were collected before commencing first RT, concluding last RT and 3 months after last RT using RT Knowledge Test, Spielberger’s State Trait Inventory (STAI) and Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast (FACT-B) –instruments. Data were analyzed using statistical methods and content analysis.The study showed radiotherapy patients experienced quality of care high. However, there were deficits in patient education. Furthermore, radiotherapy patients’ multidimensional e-knowledge expectations through Internet covered mainly bio-physiological and functional knowledge. Thus, the e-Re-Know was developed and evaluated. The study showed when breast cancer patients’ carried out the e-Re-Know their knowledge of side effects self-care was significantly increased and quality of life (QOL) significantly improved in line with decrease in anxiety from time before radiotherapy period to three months after. In addition, the e-Re-Know has potential to have positive effects on anxiety and QOL, regardless of patient characteristics or knowledge level. The results support the theory of empowering patient education suggesting that empowerment can be supported by confirming patients’ understanding of own knowledge level.In summary, the e-Feedback knowledge of radiotherapy (e-Re-Know) intervention can be recommended in development of quality of radiotherapy care experienced by breast cancer patients. Further research is needed to assess and develop patient-centred quality of care by patient education among cancer patients.- - - - -
Sädehoidon laadun kehittäminen e-tietopalautteen avullaTämän kolmivaiheisen tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää potilaslähtöistä sädehoidon laatua e-Tietopalaute -intervention avulla. I vaiheessa tarkoituksena oli potilaslähtöisesti analysoida sädehoidon laatua ja siinä olevia puutteita. Potilasohjauksessa koetuista puutteista johtuen, II vaiheessa tarkoituksena oli selvittää potilaiden tiedollisia e-odotuksia sädehoidossa. III vaiheessa tarkoituksena oli kehittää ja arvioida e-Tietopalautteen vaikuttavuutta rintasyöpäpotilaiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää sädehoidon laatua tukemalla potilaan voimavaraistumista e-potilasohjauksella.Tutkimuksen I vaiheessa (2004-2005) käytettiin kuvailevaa tutkimusmenetelmää ja 134 sädehoitopotilaan kokemuksia arvioitiin HYVÄ HOITO potilasversio -mittarilla sädehoitojakson puolivälissä. II vaiheessa (2006-2008) käytettiin kuvailevaa pitkittäistutkimusmenetelmää ja 100 sädehoitopotilaan tiedollisia e-odotuksia sädehoidosta arvioitiin käyttämällä tähän tutkimukseen kehitettyä avointa kyselylomaketta ennen ensimmäistä sädehoitoa, sädehoitojakson puolivälissä ja lopussa. III vaiheessa ensin (2009-2010) kehitettiin e-Tietopalaute -interventio, so. tietotesti sädehoidosta, ja palaute, joka sisälsi voimavaraistumista tukevaa tietoa ja joka toteutettiin käyttämällä sähköistä palautetta perustuen teoreettiseen ja asiantuntijoiden tietoon. Seuraavaksi (2011-2014) käytettiin satunnaiskontrolloitua tutkimusmenetelmää arvioimaan e-Tietopalaute. Rintasyöpäpotilaat satunnaistettiin koeryhmään (n=65), jonka potilaat saivat sähköpostitse e-Tietopalautteen ennen ensimmäistä sädehoitoa ja tavanomaisen ohjauksen tai kontrolliryhmään (n=63), jonka potilaat saivat tavanomaisen ohjauksen. Aineisto kerättiin ennen ensimmäistä sädehoitoa, sädehoitojakson lopussa ja kolme kuukautta sädehoitojakson jälkeen käyttämällä Tietotesti sädehoidosta, Speilberger’s State Trait Inventory (STAI) ja Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast (FACT-B) -mittareita. Aineisto analysoitiin tilastollisesti ja sisällön analyysillä.Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sädehoitopotilaat kokivat hoidon laadun hyväksi. Puutteita oli kuitenkin potilasohjauksessa. Lisäksi sädehoitopotilaiden tiedolliset odotukset Internetistä koskivat pääasiassa bio-fysiologista ja toiminnallista tietoa. Näin ollen kehitettiin ja arvioitiin e-Tietopalaute. Tulokset osoittivat, että kun rintasyöpäpotilaat käyttivät sitä, heidän tietonsa sädehoidon sivuvaikutusten hoidosta lisääntyi merkitsevästi, elämänlaatunsa parani merkitsevästi, samoin kuin ahdistus väheni sädehoitojakson alusta kolme kuukautta sädehoidon päättymisen jälkeen. Lisäksi e-Tietopalaute vaikutti myönteisesti ahdistukseen ja elämänlaatuun riippumatta potilaan ominaisuuksista tai tiedontasosta. Tulokset tukevat voimavaraistavan potilasohjauksen teoriaa, jonka mukaan potilaan voimavaraistumista voidaan tukea vahvistamalla potilaan ymmärrystä omasta tiedon tasostaan.Yhteenvetona voidaan todeta, että e-Tietopalautetta sädehoidosta voidaan suositella kun kehitetään rintasyöpäpotilaan kokemaa sädehoidon laatua. Jatkotutkimuksissa tulisi arvioida ja kehittää edelleen potilaslähtöistä syöpäpotilaiden hoidon laatua potilasohjauksen avulla.
Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 21:45