A1 Journal article – refereed
Inkluusion ja kouluvalinnan dilemma – Oppilaan tuen taso ja yläkoulujen oppilaaksiotto Turussa
List of Authors: Sonia Lempinen, Anna-Kaisa Berisha, Piia Seppänen
Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura r.y.
Publication year: 2016
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volume number: 47
Issue number: 2
Number of pages: 14

Abstract


Tässä artikkelissa pohdimme inkluusion ja kouluvalinnan suhdetta. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhden ikäluokan kattaneella turkulaisella oppilasrekisteriaineistolla (17 yläkoulua

ja 1428 oppilasta) seuraavia kysymyksiä: Missä erityisen ja tehostetun tuen piirissä

olevat seitsemäsluokkalaiset käyvät kouluaan muihin oppilaisiin verrattuna? Miten eri

tuen tasoja saavat seitsemäsluokkalaiset ovat jakautuneet yläkouluihin ja niiden eri luokille,

kun tarkastelussa huomioidaan sukupuoli, äidinkieli ja asuinpaikan mukainen oppilasalue?

Analyysi toteutettiin ristiintaulukoinnein, khiin neliö -testillä ja tarkastelemalla

muuttujien suhteellisia osuuksia. Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat ja pojat erityisesti

päätyivät useammin erityisopetuksen luokille tai kouluihin. Tehostetun tuen piiriin

kuuluvat oppilaat sijoittuivat pääsääntöisesti yleisluokille. Yleisen tuen piiriin kuuluvista

oppilaista lähes joka toinen sijoittui painotettuun opetukseen; suomen- tai ruotsinkieliset

oppilaat sijoittuivat näin useammin kuin muunkieliset. Painotetun opetuksen luokissa

oli vain vähän tehostetun tuen piiriin kuuluvia oppilaita, eikä ainuttakaan erityistä tukea

saavaa oppilasta, kun taas muissa yläkouluista kävi kaikkien tuen tasojen piiriin kuuluvia

oppilaita.Last updated on 2019-30-01 at 00:23