G5 Doctoral dissertation (article)
ORTHOGRAPHE ET RECONNAISSANCE DES MOTS PARLÉS CHEZ LES APPRENANTS TARDIFS DE L2
List of Authors: Veivo Outi
Publisher: University of Turku
Place: Turku
Publication year: 2017
ISBN: 978-951-29-6868-8
eISBN: 978-951-29-6869-5

Abstract

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten sanojen kirjoitusasu eli ortografia vaikuttaa vieraan kielen puhuttujen sanojen tunnistukseen myöhäisillä kielenoppijoilla. Tutkimuksen kohteena ovat suomenkieliset ranskan kielen oppijat, jotka ovat aloittaneet vieraan kielen opiskelun ohjatussa ympäristössä vasta sitten, kun lukemaan opettelu äidinkielellä on jo alkanut. Aiempaa tutkimusta ortografian roolista puheen prosessoinnissa tällaisilla myöhäisillä oppijoilla on hyvin vähän. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa arvioidaan, miten vieraan kielen taitotaso vaikuttaa ortografian aktivoitumiseen. 

Tutkimus edustaa psykolingvististä kielen prosessoinnin tutkimusta. Sen kokeellisessa osassa tarkastellaan sekä vieraan kielen että äidinkielen ortografian aktivoitumista. Tutkimuksessa käytetään kolmea eri tutkimusmenetelmää. Ortografisen informaation reaaliaikaista aktivoitumista vieraan kielen puhuttujen sanojen tunnistuksessa tutkitaan cross-modal masked priming -menetelmällä leksikaalisen päätöksenteon tehtävässä ja silmänliikkeiden rekisteröintiin perustuvalla visual world -menetelmällä sanantunnistustehtävässä. Puhuttujen ja kirjoitettujen sanojen merkityksen tunnistamista vertaillaan ei-reaaliaikaisesti sanakäännöstehtävässä. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ortografia aktivoituu puhuttujen sanojen tunnistuksen aikana myös myöhäisillä vieraan kielen oppijoilla. Sen vaikutus riippuu kuitenkin kielitaidosta: ortografia aktivoituu enemmän edistyneillä oppijoilla. Tämä viittaa siihen, että edistyneiden oppijoiden mentaalileksikossa on vahvempi yhteys vieraan kielen fonologian ja ortografian välillä. Tulokset osoittavat myös, että kirjoitusasultaan samankaltaiset äidinkielen sanat aktivoituvat vieraan kielen puhuttujen sanojen tunnistuksessa, ja että vähemmän edistyneillä oppijoilla myös äidinkielen äänne-kirjain -vastaavuudet saattavat aktivoitua. 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että vieraan kielen puhuttujen sanojen prosessointia mallinnettaessa tulisi ottaa huomioon myös vieraan kielen ja äidinkielen ortografian aktivoituminen. Tulokset viittaavat myös siihen, että myöhäisillä vieraan kielen oppijoilla sanat representoituvat muistiin vahvemmin ortografisessa kuin fonologisessa muodossa. Tämän tuloksen yleistettävyyttä tulisi jatkossa tutkia myös muilla, kuin suomenkielisillä ranskan oppijoilla.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 19:55