A1 Journal article – refereed
Yhteyttäminen ja käsitteellinen muutos - interventio luokanopettajaopiskelijoilla
List of Authors: Ilona Ahopelto, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Marjaana Penttinen, Erkki Anto
Publication year: 2009
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volume number: 40
Issue number: 4
Number of pages: 10

Abstract


Artikkelissa tarkastellaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä yhteyttämisestä sekä käsitteellisen muutoksen saavuttamista teksti-intervention tukemana. Lisäksi selvitetään metakäsitteellisen tietoisuuden ja käsitteellisen muutoksen saavuttamisen välistä yhteyttä. Tutkimuksessa havaittiin opiskelijoiden yhteyttämistä koskevien ennakkokäsitysten poikkeavan tieteellisestä mallista voimakkaasti. Lähest puolet aikuisopiskelijoista luuli kasvien saavan ravintonsa maasta juurillaan. Kuitenkin argumentoivan asiatekstin todettiin toimivan varsin tehokkaana tukena naiivien käsitysten muokkaamisessa ja käsitteellisen muutoksen saavuttamisessa. Lisäksi korkealla metakäsitteellisellä tietoisuudella havaittiin olevan yhteys korkeatasoiseen oppimiseen, sillä virhekäsitysten tiedostaminen oli edellytys käsitteellisen muutoksen saavuttamiselle. Tulokset osoittavat lisäksi, että opiskelijoiden virheelliset ennakkokäsitykset jäävät helposti näkymättömäksi nykyisissä yliopistopedagogisissa opiskelumuodoissa.


Last updated on 2019-29-01 at 15:56