D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Jänistarinat - ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma
Julkaisun tekijät: Aino Mattinen, Anu Kajamies, Pekka Räsänen, Minna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
Julkaisuvuosi: 2014
ISBN: 978-951-39-5724-7

Tiivistelmä


Jänistarinat on päiväkotien ja kotien yhteiseen käyttöön tarkoitettu yhden lukuvuoden kestoinen kuullun ymmärtämisen taitojen kehittämisohjelma. Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on johdonmukainen ja pitkäjänteinen kuullun ymmärtämisen taitojen kehittäminen sellaisilla lapsilla, joilla on puutteita kielellisten taitojen kehityksessä. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on tukea kaikkien 4−6 -vuotiaiden lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymistä.Jänistarinat ohjelman vaikuttavuus on tutkimuksin vahvistettu

Jänistarinat-ohjelma on kehitetty Niilo Mäki Instituutin ja Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksen yhteisessä tutkimuksessa. Ohjelman kehittäminen on tapahtunut yhteistyössä päiväkotien varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien kanssa. Tutkimusta on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys.Jänistarinat- ohjelman lähtökohdat

Jänistarinat-ohjelmalla on kolme keskeistä lähtökohtaa. Laajimman lähtökohdan ohjelmalle tarjoavat sosiokulttuuristen teorioiden näkemykset lapsen ja aikuisen välisen opetus-oppimisvuorovaikutuksen laadusta. Toisena lähtökohtana ovat yleisten oppimisvalmiuksien kehittymistä tukevat periaatteet kuten jaettu tarkkaavaisuus, tehtäväsuuntautunut motivaatio, oman oppimisen ohjaaminen, tehtävän toistaminen ja muunteleminen sekä opittujen taitojen yleistäminen. Kolmannen lähtökohdan muodostaa ohjelman varsinainen tavoite eli lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittäminen. Jänistarinoissa lapsen kuullun ymmärtämisen taitoja tuetaan keskustelevan lukemisen menetelmällä. Keskusteleva lukeminen tarkoittaa, että tarinan herättämistä asioista keskustellaan ja niitä käsitellään monella tavalla ennen lukemista, lukemisen aikana ja lukemisen jälkeen.Jänistarinat-ohjelman käytännön toimintamalli

Jänistarinat-ohjelman käytännön toimintamallissa tarina luetaan ja käsitellään ensin pienryhmässä olevien lasten kanssa. Pienryhmässä harjoiteltuja

taitoja vahvistetaan lukemalla tarina uudelleen koko lapsiryhmän kanssa. Jänistarinoiden asioita käsitellään myös päiväkodin muussa

toiminnassa sekä pienryhmässä olevan lapsen ja päiväkodin aikuisten kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi lapsen tarinasta oppimisen

taitoja tuetaan välittämällä päiväkodissa luettu tarina lapsen kotiin, jossa vanhemmat lukevat lapselle tarinan keskustelevan lukemisen

periaatteiden mukaisesti. Malli tukee harjoiteltujen taitojen yleistymistä uusiin tilanteisiin ja varmistaa, että Jänistarinat tulevat kaikkien lasten

ja aikuisten jaetun tarkkaavaisuuden kohteeksi.Jänistarinat-ohjelman sisältö

Ohjelma sisältää 20 juonellisesti etenevää tarinaa. Jänistarinoiden tapahtumat etenevät Äitijäniksen lähettämien kirjeiden varassa. Kirjeen lukemisen jälkeen lapset auttavat Pikkujänistä ymmärtämään Äitijäniksen kirjoittaman kirjeen sisällön. Jokaisessa kirjeessä on mukana ohjeita ja esimerkkejä siitä, miten tarinan tapahtumia voi käsitellä päiväkodissa ja lapsen kotona. Lasta rohkaistaan keskustelemaan tarinasta, pohtimaan tarinan tapahtumia ja tekemään kysymyksiä luettavasta tarinasta. Lasta autetaan myös ymmärtämään ja tulkitsemaan tarinan tapahtumia omakohtaisten kokemusten ja konkreettisten esimerkkien avulla.Last updated on 2019-21-08 at 20:56