A2 Review article in a scientific journal
Aikuisten sepsiksen diagnostiikka ja hoito
List of Authors: Esa Rintala, Sari Karlsson
Publication year: 2017
Journal: Lääkärilehti
Volume number: 72
Issue number: 11
Number of pages: 6

Abstract

•Vuonna 2016 uudis­tetun määri­telmän mu­kaan sep­sis on ti­la, jos­sa in­fektio on aiheut­tanut elin­häi­riöitä.

•Yleis­tyneen tuleh­dus­vasteen vaa­timus on pois­tunut.

•Var­hainen tunnis­ta­minen ja ri­peä hoi­don aloitus paran­tavat ennus­tetta.

•Mik­ro­bi­lääkkeen var­hainen aloitus, infek­tio­pe­säkkeen sa­neeraus, neste­hoito, veren­kiertoa tu­keva lää­kitys ja muut tuki­hoidot muodos­tavat hoi­don kulma­kivet.

•Sep­sikseen ja sep­tisen sok­kiin liit­tyy edelleen kor­kea kuol­leisuus.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 20:35