A2 Review article in a scientific journal
Laitosepidemiat ja niiden ehkäisy
List of Authors: Reetta Huttunen, Jaana Syrjänen, Esa Rintala, Risto Vuento
Publication year: 2017
Journal: Lääkärilehti
Volume number: 72
Issue number: 1-2
Number of pages: 7

Abstract

•Tär­keimpiä laito­se­pi­de­mioiden aiheut­tajia ovat gastroen­te­riittia aiheut­tavat vi­rukset, Stap­hy­lo­coccus au­reus, A-ryhmän strep­to­kokki, hengi­tys­tie­vi­rukset, inf­luenssa ja resis­tentit bak­teerit.

•Inf­luenssa- ja hengi­tys­tiein­fek­tioe­pi­demiat aiheut­tavat huomat­tavaa sairas­tu­vuutta ja kuollei­suutta ­van­hus­ten­huollon laitok­sissa, hema­to­logian yksi­köissä ja teho-osas­toilla.

•Huo­lel­linen käsi­hy­gienia ja tava­no­maiset varo­toimet ovat tär­keimmät laito­se­pi­de­mioiden ehkäi­sy­keinot.

•Lai­tos­sii­vouk­sella on tär­keä roo­li epi­de­mioiden ehkäi­syssä ja hoi­dossa.

•Hoitoon liitty­vistä infek­tioista teh­tävät ilmoi­tukset tehos­tavat epi­de­mioiden havait­se­mista, sil­lä infek­tion­tor­jun­tayk­si­köiden mikro­bio­lo­gisiin tutki­muksiin perus­tuva seu­ranta ha­vaitsee vain osan näis­tä infek­tioista.

•Lai­to­se­pi­demian tor­junta edel­lyttää yhteis­työtä hoitoyk­sikön, sairaan­hoi­to­piirin infek­tion­tor­jun­tayk­sikön, kun­nan tartun­ta­tau­deista vas­taavan lää­kärin ja THL:n kes­ken.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:43