D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Ihmisoikeusindikaattorien käyttäminen Suomen perus- ja ihmisoikeustilanteen seurantaan
Julkaisun tekijät: Pauli Rautiainen, Juha Lavapuro, Jari Hartzell, Emma Lehtinen, Niina Meriläinen, Riku Neuvonen, Elina Todorov
Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia
Paikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2016
Sarjan nimi: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Numero sarjassa: 36/2016
eISBN: 978-952-287-284-5
ISSN: 2342-6799

Tiivistelmä
ulkaisu on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusohjelmaan kuuluneen kansallisten perus- ja ihmisokeus-
indikaattorien kehittämishankkeen loppuraportti. Julkaisussa esitellään ensin yleisellä tasolla mitä ih-
misoikeusindikaattorit ovat. Tämän jälkeen hahmotellaan Suomeen soveltuvaa oikeusperusteista ihmis-
oikeusindikaattorikehikkoa. Lopuksi ihmisoikeusindikaattoreita pilotoidaan tarkastelemalla oikeuden
terveyteen ja vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista.


Julkaisu on kirjoitettu työkaluksi ihmisoikeusindikaattorien käyttöönotolle ihmisoikeuspolitiikan seuran-
nan ja sen ohjauksen välineeksi. Ihmisoikeusindikaattoreista on kirjoitettu aiemmin Suomessa hyvin
vähän, joten julkaisussa selostetaan kansainvälistä ihmisoikeusindikaattorikeskustelua sekä esitellään
ulkomaisia ihmisoikeusindikaattorimalleja.


Tutkijaryhmä suosittelee ihmisoikeusindikaattorityön vahvistamiseksi seuraavia jatkotoimia:
 • ·  Ihmisoikeusindikaattorien kehittäminen sidotaan yhteen konkreettisen ja relevantin ihmisoike-
  uskysymyksen, kuten vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumi-
  sen seurantajärjestelmän kehittämisen, kanssa.
 • ·  Ihmisoikeusindikaattorityölle osoitetaan vastuuorganisaatio ja nimetään vastuuvirkamies, joka
  koordinoi ihmisoikeuspolitiikan seurantaa ja kansallisen ihmisoikeusindikaattorikehikon kehittä-
  mistä.
 • ·  Keskeiset ihmisoikeustoimijat kootaan yhteiseen ihmisoikeusasiantuntijakeskukseen, jotta so-
  malainen ihmisoikeusarkkitehtuuri selkiytyy ja sen voimavarat saadaan tehokkaasti käyttöön.
 • ·  Viranomaisrekistereitä ja tilastotiedon tuotantoa kehitetään rakenteellisen syrjinnän tunnistami-
  seen ja haavoittuvien ihmisryhmien aseman seurantaan paremmin soveltuviksi.
 • ·  Ihmisoikeusindikaattorityön tulosten hyödyntäminen on valtavirtaistettava osaksi kaikkea lain-
  valmistelutyötä. 
Sisäiset tekijät/toimittajat

Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-29-01 at 22:00