D4 Published development or research report or study
Pärjäin-pilotti Teoksessa Anttila M. & Willner H.(Eds) Ihminen Kehittämisen Keskiössä — Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen. – Kansalaislähtöisyyden periaatteet sähköisissä terveys- ja hyvinvointipalveluissa
Subtitle: Kansalaislähtöisyyden periaatteet sähköisissä terveys- ja hyvinvointipalveluissa
List of Authors: Knaapi-Junnila Sari, Korpela Anna, Koskinen Jani, Otim Ronald, Tuomisto Antti
Publisher: Innopark Programmes
Place: Hämeenlinna
Publication year: 2014
Number of pages: 15
ISBN: 978-952-67941-4-3
eISBN: 978-952-67941-5-0

Abstract


Seuraavan sukupolven kansalaislähtöisten sähköisten terveyspalvelujen suunnittelun periaatteet perustuvat yhä parempaan ymmärrykseen sosiaalisesta pääomasta, ihmisten vastuista, tietotyöstä, velvollisuuksista ja yhteistoiminnallisuudesta. Tuottamamme

kansalaislähtöisyyden periaatteet kertovat keskeisten toimijoiden – kansalaisen,  terveydenhuollon ammattihenkilön sekä tietojärjestelmän kehittäjän – rooleista hyvinvoinnin ja elämänhallinnan lisäämiseksi. Kansalainen sekä terveydenhuollon ammattihenkilö tuovat yhtälöön kumpikin oman asiantuntijuutensa ja tärkeän voimavaran. Tietojärjestelmän kehittäjä taas luo välineitä, joiden avulla tätä tietoa voidaan jakaa ja hyödyntää terveydenhuollossa

ja on täten keskeinen tekijä uusia toimintatapoja luotaessa. Elämänpolulla, jossa jokainen

kansalainen on oman elämänsä asiantuntija, tarvitaan näiden kaikkien eri rooleissa toimivien

yhteistyötä. Näin voidaan aikaansaada kansalaislähtöinen toimintatapa, joka kunnioittaa kansalaisen oikeuksia, huomioi hänen tarpeitaan ja samalla mahdollistaa tehokkaan terveydenhuollon, jossa kansalainen voi toimia aktiivisesti. Tätä voidaan edesauttaa laadukkaalla ja luotettavalla viestinnällä ja tiedonhallinnalla, jossa tietojärjestelmillä on tärkeä

rooli. Kansalaislähtöisyyden periaatteilla kuvaamme näitä kolmea eri toimijaa ja heidän välisiä suhteitaan kansalaisen näkökulmasta. Korostamme sitä, että terveydenhuollon  ammattihenkilön ja tietojärjestelmän kehittäjän tulkinnat on johdettu kansalaisilta kerätystä tutkimusaineistosta. Tuloksena on viitekehys, jonka jokaisen osan merkitys nähdään erottamattomana osana kokonaisuutta - jokainen periaate on sidoksissa toisiin ja niitä ei voi käsitellä yksittäin. Eri rooleissa toimivien henkilöiden monimuotoiset suhteet ja tilanteet huomioimalla saadaan aikaan paremmin toimintaa tukevia ja vaikuttavampia sähköisiä

terveyspalveluita. Sähköisten terveyspalvelujen aiempaa laajempi ja vaikuttava käyttö vaatii kaikkien kolmen – kansalaisen, terveydenhuollon ammattihenkilön ja tietojärjestelmän kehittäjän – mukana olon, jotta muutos tapahtuu.Last updated on 2019-20-07 at 06:43