A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Kieli ja viestintä
Julkaisun tekijät: Ritva Ketonen, Kaisa Launonen, Alisa Ikonen, Paula Salmi, Anne Palmroth, Marjatta Röman, Aino Mattinen
Paikka: Jyväskylä
Julkaisuvuosi: 2014
Kirjan nimi *: Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa
ISBN: 978-952-451-605-1

Tiivistelmä


Lapselle on tärkeintä vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. Tukemalla vuorovaikutusta tuetaan myös kielellistä kehitystä. Lapsen on tärkeä tuntea, että yhteys toisiin lapsiin ja aikuisiin on tavoiteltava asia. Jos lapsi ei pysty ilmaisemaan itseään puheen avulla tai hän ei ymmärrä, mitä hänelle sanotaan, hän saattaa turhautua ja tuskastua. Viestinnän ongelmat voivat näkyä kiukunpuuskina, levottomuutena tai vetäytymisenä. Tällöin puheen ja ymmärtämisen tukena on hyvä käyttää menetelmiä, jotka perustuvat näköön ja tuntoon (esim. kuvat, viittomat ja esineet).Puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista kerrotaan tämän luvun ensimmäisessä osassa. Luvun toisessa osassa käsitellään puheen ymmärtämisen ja tuottamisen tukemista. Aiemmissa luvuissa on jo esitetty, että kieli kehittyy arjen vuorovaikutuksessa. Tässä luvussa annetaan vinkkejä siitä, miten puheen ja kielen kehityksen eri osatoimintojen (ymmärtäminen ja tuottaminen) ja tasojen (äänteet, sanat, lauseet) kehittymistä voidaan tukea erilaisilla harjoituksilla ja leikeillä.Last updated on 2019-21-08 at 22:15