Olli Kleemola
Valtiotieteiden tohtori / Dr. Soc. Sci.

Poliittinen historia (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)

owklee@utu.fi
Assistentinkatu 7
Turku

Asiantuntijuusalueet
Propaganda; Sotavalokuvaus ja sen historia; Kuvan käyttö historiantutkimuksessa (visual history); Uusi sotahistoria, toisen maailmansodan mikro- ja kokemushistoria; Viholliskuvat; Rintamapuhdetyöt; Sotavangit; Saksa ennen vuotta 1945; Karjalaisten evakkojen sijoittuminen Suomen ruotsinkielisille alueille toisen maailmansodan jälkeen

Biografia

Olen opiskellut Turun yliopistossa poliittista historiaa vuosina 2006–2011. Valtiotieteiden maisteriksi valmistuin 2011, valtiotieteiden tohtoriksi puolestaan 2017. Tutkimustyön ohella toimin Ab Sigillum Oy:n kustannusjohtajana sekä tieteellisen sarjamme Bibliotheca Sigillumianan toimituskunnan puheenjohtajana. Olen myös mukana Ennen & Nyt sekä Jargonia -verkkolehtien toimituskunnissa ja Turun historiallisen yhdistyksen hallituksessa.
Tutkimus

Meneillään oleva tutkimus

Suomen historian avainkuvat (2017-)
Hanketta rahoittavat Alfred Kordelinin säätiö sekä Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö.
Tutkimukseni selvittää, miten valokuvien avulla on Suomesta ja Suomen historiasta ja identiteetistä rakennettu käsitystä ulkomailla ja kotimaassa. Tulosten avulla on mahdollista ymmärtää, miten kuvia voi käyttää viestinnässä tehokkaammin. Kansallisvaltion sisäinen rakennusprojekti on edellyttänyt toivotun Suomi-käsityksen tuottamista suomalaisten keskuudessa. Hanke perustuu laajojen kuvallisten aineistojen tutkimukseen.

Karjalaisevakkojen sijoittuminen Suomen ruotsinkielisille alueille 1944-1950 (2018-)
Hanketta rahoittaa Svenska Kulturfonden
Johtamassani Turun yliopiston ja Oy Sigillum Ab:n yhteishankkeessa tarkastellaan karjalaisevakkojen sijoittumista Suomen ruotsinkielisille alueille. Hanke selvittää, miten paljon evakoita ruotsinkielisiin kuntiin sijoitettiin sekä millaisen kohtelun evakot saivat osakseen. Hankkeen aineistoina käytetään arkistoaineistojen lisäksi lehtiaineistoja sekä laajoja kysely- ja haastatteluaineistoja. Hankkeen toisena tutkijana toimii FM Riku Kauhanen.

Muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa (VAME) (2018-)
Hanketta rahoittaa Koneen säätiö.
Olen mukana muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa –hankkeessa.
Hanke tutkii Suomen sisäistä turvallisuutta 200 vuoden aikajänteellä – autonomian ajasta nykypäivään. Se käsittelee suomalaisen yhteiskunnan turvallisuusuhkia sekä niihin liittyneitä sääntelyn mekanismeja ja instituutioita. Historiantutkimus mahdollistaa turvallisuusajattelun ja kontrollipolitiikan pitkän aikavälin trendien tarkastelun. Tutkimuskysymykset ovat: Millä tavoin ja millä perusteilla eri toimijat muodostavat tilannekuvan uhkista? Millaisia strategioita viranomaistahot rakentavat uhkakuvien perusteella? Millaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä konteksteissa uhkakuvat ja uhkien torjunnan mekanismit muotoutuvat? Millaisia välillisiä ja välittömiä vaikutuksia uhkakuvilla ja viranomaisstrategioilla on?

”Kolme kovaa koota” aikansa ammattisotilaana – Kaarle Kustaa Karin elämä isänmaan palveluksessa (2020-)
Hanketta rahoittavat Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran säätiö ja Suomen Tietokirjailijat ry..
Tutkimusprojektissa tarkastellaan Karia osana hänen uraansa eri vaiheissa merkittävässä roolissa olleita sotilasyhteisöjä sekä kuvataan Karin toimintaa niissä. Karin tapaus avaa mielenkiintoisia näkökulmia muun muassa ensimmäisessä tasavallassa käytyyn kamppailuun suomalaisen upseerikoulutuksen esikuvista. Tutkimus tarkastelee myös sitä, millainen yhteisö Kainuun rajavartiosto oli, miten erämaamaisemat ja rajajääkäriyhteisö muovasivat Karin identiteettiä miehenä ja sotilaana ja miten urallaan merkittävään asemaan noussut Kari muokkasi Rajavartiostoa.

Päättyneet tutkimushankkeet

Photographs and History – Valokuvat ja historia (2016-2018)
Hanketta rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö.
Artikkelikokoelma Photographs and History, jonka toimittavat VTT Olli Kleemola ja Jyväskylän yliopiston yleisen historian tohtorikoulutettava Silja Pitkänen. Pohdimme teoksessa, miksi valokuvat ovat keskeisiä lähteitä historiantutkimuksessa, miten niitä on käytetty ja voidaan käyttää lähteinä, sekä millaisia metodeja on mahdollista soveltaa käytettäessä valokuvia lähdeaineistona. Käymme läpi myös tämänhetkisiä keskusteluja valokuvasta lähdeaineistona ja kommentoimme niitä. Kokoelma julkaistaan vuonna 2018 kulttuurihistoriaan ja historiantutkimuksen metodologiaan keskittyvässä K&H-kustantamon sarjassa.Opetus

Opetukseni pohjautuu kulloinkin meneillään olevaan tutkimukseeni ja siinä esille nouseviin teemoihin. Opetusmuotoina suosin luento- ja lukupiiriopetuksen lisäksi verkkokursseja, joita olen järjestänyt Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen puitteissa. Olen myös suorittanut Yliopistopedagogiikan perusteet -opintokokonaisuuden.Julkaisut
null null 1/9 null null

Propagandasta – kiihkottomasti (2019)
Tieteessä tapahtuu
Olli Kleemola
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Avaruuden kuvien politiikkaa (2018)
Media ja Viestintä
Olli Kleemola
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Bridging from Close reading to Distant reading. a Methodological Note to “Computational Visual History” (2018) Photographs and History. Interpreting Past and Present through Photographs Kimmo Elo, Olli Kleemola
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Ennen ja nyt 4/2018: Kuva historiantutkimuksessa (2018) Olli Kleemola
(
C2 Toimitettu teos)

Erään mutkikkaan suhteen anatomia. Valokuvat ja historiantutkimus (2018)
Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat
Olli Kleemola
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Evakoita vai pakolaisia? (2018) Karjalani, Karjalani, maani ja maailmani. Kirjoituksia Karjalan menetyksestä ja muistamisesta, evakoiden asuttamisesta ja selviytymisestä Pirkko Kanervo, Terhi Kivistö, Olli Kleemola
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Filmille tallentunut sota (2018) Olli Kleemola
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

From Propaganda Instruments to Memory aids. Propaganda Photographs from the First year of the Continuation War (1941–1944) in Finnish Photobooks. (2018) Photographs and History. Interpreting Past and Present through Photographs. Olli Kleemola
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Getötete sowjetische Soldatinnen und Zivilistinnen im Visier finnischer und deutscher Kriegsfotografen an der Ostfront 1941–1945 (2018)
Zeitgeschichte
Olli Kleemola
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Karjala elää keskuudessamme (2018) Karjalani, Karjalani, maani ja maailmani. Kirjoituksia Karjalan menetyksestä ja muistamisesta, evakoiden asuttamisesta ja selviytymisestä Kanervo Pirkko, Kivistö Terhi, Kleemola Olli
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Kummallisten, kiehtovien kuvien kirja (2018)
Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat
Olli Kleemola
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Luutnantti Glüth punisessa Suomessa (2018) Olli Kleemola
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Naiset sotakentillä (2018)
Sotilasaikakauslehti
Olli Kleemola
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Oppaita kuvien kanssa työskentelyyn (2018)
Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat
Olli Kleemola
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Photographs and History. Interpreting Past and Present through Photographs (2018) Olli Kleemola, Silja Pitkänen
(
C2 Toimitettu teos)

Photographs and the Construction of Past and Present (2018) Photographs and History. Interpreting Past and Present Through Photographs Olli Kleemola, Silja Pitkänen
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Saksan kuvallisuuden historia (2018)
Historiallinen Aikakauskirja
Olli Kleemola
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Sata vuotta myöhemmin (2018) Olli Kleemola
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)


Last updated on 2019-15-06 at 02:18